uch@....114.234.216.fdl.wi.charter.com
NYELV
NYELV 860 2005-02-05 140$ = Adobe Photoshop CS + Adobe Illustrator CS + Adob