Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1402
Copyright (C) HIX
2003-11-27
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Teurgia a tudomaany asztalaan. IV. resz. (mind)  358 sor     (cikkei)

+ - Teurgia a tudomaany asztalaan. IV. resz. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! /-A befejező rész-/

A logikai egyenletek fókuszában mindigis a Világ sorsa és a 
Fennmaradás volt és marad. Ezért a teurgista sorozat befejező 
részében ugyanide érkeznek meg a logikai egyenletek. 
 
Ugyebár én NEM az Illés* és Péter apostol** féle halott-feltámasztást 
preferáltam, amikoris a melkizédeki papságban képzett személy elküldi 
a bámészkodókat, és az Istent kéri meg az illető feltámasztására. 
(-*Ld. Illés:Ószöv./Királyok Első Könyve 17,17-24-) 
(-**Ld. Péter apostol: Újszöv./Apostolok Cselekedetei 9, 39-41-) 
Hanem ellenkezőleg, Isten szándéka és a Feltámadás (-vagy éppen a 
halál fullánkjának maliciózus kezelése-) között automatikusan 
egyenlőségjelet képzeltem el: ezért egy férfi és egy nő aurájának 
donor-lehetőségét kihasználva egyszerű mágnesezéssel is 
lehetségesnek gondolom a megelevenedést a kataleptikus tudat-
szűkülések esetében. Ennek a diagnózisnak a felállítására csak ezt a 
módszert vélem alkalmasnak; - és nem a pulzus, illetve a nyaki ütőér 
tapogatását. Ez utóbbi ugyanis csak konstatál, de nem diagnosztizál, 
és e kettő kategória közt különbség van. A diagnózis persze furcsa: ha 
felkelt, akkor katalepsziás volt, ha nem, akkor valódi halott. De még 
ekkor sem kell a temetést elkapkodni, hátha….. No persze mindenkinek 
lehetnek és legyenek is ötletei, amelyekkel kísérletezzen, ha módjában 
áll. Visszatérve a mágnesezéshez: nos, az így élesztgetni készülő felek 
gyenge pontja a nő lehet, akit Lucifer eltérít ettől. Ha kötélnek áll, akkor 
ilyenkor a férfinek a nő iránti mindenkori vonzalma indítja el az élő aura-
minták donor-akceptori áramlatát, amely magnetikus természetű 
változás jól jön a tudat-szűküléses átmeneti állapotban lévő egyénnek. 
Némely hollywood-i filmben a szex és a halál motívumai egymásra 
torlódnak, a Rocky Horror Picture Show jól kifigurázza ezt a trendet. Ám 
itt, az élet ezen lehetséges epizódjánál ez a fajta edzettség 
éppenséggel nem jön rosszul. Egyedül a mások eltávozása iránti 
beteges vonzalom mélylélektani komponensét kell benne 
mesterségesen MEGFORDÍTANI a visszatérítés iránti mániás, de 
tulajdonképpen egészséges vektorává. A majdnem-szex és a halál-
közeliség egymásra torlódottsága megmaradhat az ilyen kivételes 
epizódok számára, csak azt az imént említett egyetlen természet-
ellenes komponenst kell 180 fokkal megfordítani. 
Én ebben a módszerben egy olyan majdan kívánatos állapotra 
hivatkoztam, amikor az Isten pihen, és az emberek pedig önállóan 
megelevenítik egymást, ha valakinél valami nincs rendjén. Sőt tovább 
megyek: ha Istennek is az volna a szándéka, hogy a katalepsziás 
haljon is meg végleg, akkor ezt Lucifer iránti szolidaritásból suttyomban 
tenné, úgyhogy ez ellen egyszerűen íme fellázadok. Erre a korábbi 
epizódokban is tettem utalásokat. Az Isten elleni lázadás műfajában a 
Lévi Rend csendes lázadóit (-csak egy részükről van szó-) kívánom 
inspirálni, hogy szépen lassan térjenek vissza a Parancsolatokhoz, és a 
lázadásban majd én tartom a frontot helyettük is. Ha hívni nem tudtam 
őket eredményesen a Parancsolatokhoz, talán küldeni fogom tudni 
őket.... 
Tudom, az a lelki igényük, hogy úgy szállhassanak ki a hülyeségből, 
hogy olyan mákonyos optikai csalódást hozhassanak létre, mint ha az a 
lázadás soha sem történt volna meg. Meddő igyekezet...!!!!.......!!!!.... 
Inkább szolidaritásból én is fellázadok az Isten ellen néhány ponton, és 
ebbe a némiképpen másfajta lázadásba hívom őket a saját 
felelősségemre. A valamekkora hiba-elkövetés és sokszoros hiba-
ellensúlyozás elvéből a Teremtés óta, éppen annak jellegzetességei és 
sajátosságai miatt nem lehet kibújni; - ez a Tudás-alapú papság 
sahát „keresztje”… A druidaság ezen kényszer miatt szüneteltette 
önmagát, és ezért kell osztoznia a felelősségben az addig is 
folyamatosan jelen lévő Tudás-alapú rendekkel, amikor megint visszatér 
színre. Lám, ezzel kell kezdenie…. A druidaság széles körű 
regenerálódása tehát valójában erősebb lévita érdek, mint amennyire 
csak druidának nézhetne ki. Ugyanis ki más tudja, ki más fogja 
biztosítani a hazaköltözés egyenlő méltóságát. Teurgista tolmácsnak jó 
vagyok én egyedül is. De térjünk vissza a Lázadás témájához....:
A váltakozó algoritmusoknak az Isten elleni lázadási szeletéből sem 
lehetett kitérni, (-mint azt a Lévi Rend bizonyos hányadának eleven 
példáján láthatjuk-), és a Parancsolatokhoz való visszatérés 
kényszeréből sem lehet kibújni. 
Jákob ősatya, aki 'Izra-El'-re változtatta a nevét, az első három 
gyermekét nem ismerte el a sajátjának, ez az irántuk való hűvös 
viszonyából, és Lea iránti közönyéből, valamint az akkori poszt-
szodomita állapotok kényszeréből kiválóan rekonstruálható. Ez abból a 
szempontból fontos, hogy a Lévi Rend az egyetlen, amely nem 
keveredett Izrael történelmében más törzsekkel, és ma sem keveredik. 
Márpedig ez a momentum a próféciák makulátlan beteljesedése 
szempontjából fontos. Ugyanis a próféciák előbb Ábrahám utódai általi 
általános globális áldásról beszélnek, majd végül Jeremiás (-aki maga is 
lévita volt-) a lévita papok nélkül elveszett izraelita törzsek által majdan 
megalapítandó megújult Izraelre érti a globális áldást. Abban Jeremiás 
értelmezése szerint Júdea is benne lesz. Ám mivel Lévi pátriárka és így 
a máig jogfolytonos Lévi Rend genetikailag nem Jákobtól (-Izra-El-től-) 
származik, így az eredeti Áldás-próféciák egyszerűen nem 
csorbulnának, ha az Isten egy mozdulattal kirekesztené a 
fogcsikorgatós és sírós külső sötétségre a farizeusokat. Ugyanis a Lévi 
Rend ma is farizeusokra és Nikodémusziakra illetve Áron és Mózes 
leszármazottaira oszlik fel. (-Nikodémusz Jézus 13-dik rejtőző apostola, 
szintén lévita-) Ez utóbbi kettő marad a Földön azon jézusi prófécia 
értelmében, hogy "Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a 
Földet". Ám a farizeusokért senki semmiféle könnyet nem fog hullajtani 
még Izraelen belül sem, nem hogy kívül..., ha sürgősen nem állítják át a 
halál-daráló sínjein a váltót. Itt nem a legyőzettetésükről és a 
megfélemlítésükről volt van és lesz szó, hanem a szerepek és alapelvek 
megfelelő algoritmusú váltogatásáról, amelyben az egyenlő méltóság 
elve jó kezekben van, sőt annak tolmácsolása is...... Az egész tetű 
emberiség eleve is egy merő halálküszöb-kirándulás, amely a luciferi 
éledezés akceptorságához szükséges donorságot vitelezi ki. Ám ha 
Lucóka éledezik, akkor hadd ébredezzünk vele együtt mi is ebből a 
rohadásból!!! 
Ha van miből "fogyasztani", akkor a csúcsokon folytatott fekete mágia a 
legalulra való megérkezéskor elsülhet a valóság fűszerezéseként is. A 
bors, a curry, stb. nagy mennyiségben már méreg, kis mennyiségben 
tényleg fűszer. Ám mi akkora mennyiséget kaptunk, hogy ezer évre 
előre elfogyasztottuk a fűszeradagunkat.
Alapvető tévedésben vergődik az ún. "antiszemita" kereszténység egy 
fontos kérdésben. Amikor azt mondják, vagy hallják, hogy a "nagyon 
ortodox" zsidók tevékenysége..., stb...stb..., akkor a csúcsokon lévő 
mózesi és ároni leszármazottakra gondolnak, mint a mai gyalázat fő 
okozóira. Holott ez a részlet-kérdés még csak nem is ellentmondásos, 
hanem meglehetősen egyértelműen a következőképpen néz ki: 
Ama "ortodoxok" tudása el tudta azt érni, hogy a hierarchia csúcsaira 
kerüljenek, és ott megmaradjanak. De az ősatya által kakukk-tojásnak 
gondolt és megátkozott lévita hányadtól eredő belső 
megtévesztésekkel és fekete mágiáival szemben ők is inkább 
tehetetlen áldozatok. Nem egészségileg és főleg nem gazdaságilag, de 
számos kardinális kérdésben való akut félreinformáltságban feltétlenül. 
Csak Mózes Könyveire orientálódó ortodoxnak lenni nem szégyen. 
Ugyanis Mózes a Jó-ra programozta Izraelt a szabad ég alatti 
ceremoniális mágiában. Csak a Tízparancsolat szellemiségével 
harmonizáló részleteket találhatunk Mózes Életművében, az 
Ószövetség elején. Az tehát csak egy luciferi stressz-torlódás, hogy 
úgymond ők (-a "nagyon ortodoxok"-) lennének a hunyók. A jelek 
tömkelege szerint erre az érzéki csalódásra a megátkozott léviták rá is 
játszanak. Tudniillik ők a névadó ősatya által megátkozott Lévi pátriárka 
farizeus leszármazottai, (-Teremtés 49, 5-7-) akik Mózes és Áron 
génjeiben patrilineárisan NEM osztoznak, csak matrilineáris 
szomszédságban vannak a genetikailag zárt Lévi Renden belül. 
Utoljára Malakiás próféta kommunikált velük érdemben: a népet enyhe 
ejnye-bejnyében részesítette, és biztosította őket Isten szerette felől, 
míg a papokat halálosan megfenyegette ugyancsak Isten nevében. 
Lám, milyen jó nekem, Malakiás elvégezte a kényes melót.... Igenám, de 
a léviták Malakiás kanonizáláskor igénybe vették az ún. kabbalisztikus 
kódolást, így a fenyegetések és a pátyolgatások célszemélyei igencsak 
felcserélődtek abban a változatban, amit ma olvashatunk az 
Ószövetség végén. De ezzel maga a fenyegetettség cél-rétegei nem 
cserélődtek fel, nem bizony!!! (-Ezt szövegelemzéssel bizonyítottam be 
még 2002 elején. Azóta többször is közzétettem a neten, és nem jött 
ellenkező érvelés.-) Én szolidáris vagyok a farizeusokkal, mert Lucifer 
minden erejével rájuk összpontosít. Éppen az által vagyok szolidáris, 
hogy nyíltan pofázok ezekről az összefüggésekről, és nem akkor volnék 
szolidáris, ha mélyen hallgatnék, amikor minden abszolút logikus és 
világos velük kapcsolatban. 
Ha ők működtetik a globális halál-darálót, akkor ne csodálkozzanak, ha 
a soraik közt a szerencse-statisztika drasztikus átrendeződésében 
köszön vissza a daráló túlsó végén lévő szellemvilág mostanában 
ellenük egységesülő egyakaratúsági tükörlánca. Ez ellen csak a daráló 
rükvercbe kapcsolásával védekezhetnek, és annak mostanra esedékes 
időpontja az Áldás intézményét hozza majd sokszoros ellensúlyozó 
szerepbe az Átkok letűnő korszakához képest. A tükörláncok tehát nem 
a megölettetésüket bosszulják meg, mert azt nem tehetik. Ám a 
visszajövetelüket már igenis siettethetik így. Itt van egy szűk logikai 
határmezsgye, de a visszatérők közt ezt lehet menedzselni. Ha a halál-
daráló már rükvercben forog, akkor ebben a tekintetben ugyanolyan 
szenvedélyesen lévita-barát leszek, (-és mindenkit ugyanerre buzdítok 
ideát és odaát egyaránt-), mint amilyen lévita-ellenesnek szoktam 
kinézni akkor, amikor éppen rajtakapom némelyiküket valami anti-druida 
sündörgésben. 
Én a Judaizmus a Kereszténység és az Iszlám hármas 
egyakaratúságáról írtam sokat. Visszatérniük is egyenlő ütemben illetve 
egyenlő arányban kell. Mivel kevesebb a zsidó ideát is és odaát 
egyaránt, ezért ha egy visszatérésre szakosodott villában vagy 
kastélyban előbb egy zsidó, aztán egy keresztény, végül egy muszlim 
támad fel, akkor noha az egyenlő ütem igazságosságát tartottuk, ám 
egy idő után elfogy a zsidó szellem. Utána csak muszlimok és 
keresztények jönnek, azaz megint a zsidóságé volt az elsőbbség. Hát 
Kedves Zsidó testvéreim, van-e valakinek kifogása ez ellen a menetrend 
ellen? Ha van, ne nekem mondja, hanem a tükörláncoknak...... Nekem 
csak az "igen"-t mondja, és felszabadul a többi ismeret-kvóta is. 
Noha létszámban a Judaizmus nagyon karcsú, én mégis egyenlő súlyú 
partneri várományosként emlékeztem és emlékezem meg róluk a 
Globális Paradicsomi Hármas Ábrahámita Egyakaratúságban. Ha ez 
volna az antiszemitizmus, hát akkor együtt lőjenek engem tarkón a 
Hegedűs Lócival a hősök terén...... Na jó!! Lócit engedjék szabadon, 
mert kell a Hegedűs a háztetőre, én meg átvállalom az ő golyóját is a 
tarkómba. Ha elfér egy golyó, akkor elfér ott kettő is. Legfeljebb 
feltámadok, és megmutaTOM, hogy nem kell félni a Feltámadás 
Intézményétől.... Már előre látom, hogy a léviták a legnagyobb 
rosszindulat nevében azért sem tesznek el engem láb alól, mert már 
úgyis tudják, hogy igazam van, és így fognak akarni betartani nekem....
Ha a léviták nem térnének vissza a Parancsolatokhoz, akkor logikailag 
maradna a Malakiás által megprófétált "Úr Nagy és Félelmetes Napja": A 
Föld forgásának megállítása, és Lucifer lefejtése a glóbuszunkról, illetve 
a kevély gonosztevők megpörkölése. Nem kicsi hát a tét. 
 
Amikor okt. 31.-én a Filozófiai Vitakörben előadást tartottam az emberi 
expanzióról a sivatagi revitalizáció tükrében, akkor az előadásomat 
azzal fejeztem be, hogy a poszt-kelta Ny.-Európa egy hazával tartozik a 
zsidóságnak, és méghozzá annak egy olyan infrastruktúrájú 
állapotával, amilyen az akkor lenne, ha i.sz. 70 környékén nem 
ebrudalták volna ki őket. Ez pedig csak a Szahara revitalizációja fölötti 
európai védnökséggel lehetséges. Mégis megkaptam a képembe a 
mindenkori Szabadkőműves lapaty-dumát, hogy a szeretet csak 
önbecsapás, valójában egy ön- és közveszélyes mechanizmus. Nagyon 
magas szintűnek tűnő érvek és kiélezetten begyakorlott hanghordozási 
licit kísérte ezt a lipity-lapaty dumát. Én azzal szereltem le, hogy 
szeretet nem is annyira a filozófusok, hanem sokkal inkább a művészek 
asztala. Ez valamelyest hatott, a hanghordozási licit elapadt. Hm! 
Ugyebár egyúttal művész is vagyok, van nekem is hanghordozásom, ha 
kell. Amúgyis, a szeretetlenség még veszélyesebb, mint amennyire 
végülis ráhagyom az illetőre, hogy a szeretet is ön- és közveszélyes; - 
főleg, ha nem teljes körű. Ha kategóriákban gondolkozunk, akkor 
részleges igazság van benne. Ám folyamatokban és tendenciákban 
gondolkodva már a szeretet pártján kell állnunk; - és amelyik művész-
palánta ilyen szeretet-donori ambíciókat nyilvánít ki, azt akkor is 
támogatni kell, ha a teljesítménye nem azonnal meggyőző, csak az 
ambíciói hitelesek. Az igazi lényeg itt rejlik, és ha valaki nem vette volna 
észre, megint az eredendő kp.-emisszióval rövidre zárandó mindenkori 
elvekre utaltam. Nem céloztam burkoltan, hanem nyíltan utaltam!!!! 
Ugyan nehéz eltalálni az algoritmusok egyensúlyát, ám nem megtalálni 
mégis halálos vétek. Ha a Lévi Rend erre a váltakozásra szakosodott, 
akkor szíveskedjen felismerni a mindenkori esedékességeit!!! Mi druidák 
csak a saját előbukkanási esedékességünket kezeljük: tudósítok 
mindenkit, hogy ez sem könnyű műfaj..... 
 
Én a magam részéről befejezem ezt a Tudás-alapú cseszegetést, mert 
a sorozatban bemutatott és felkonferált tükörláncok nálam is profibbak 
ebben a műfajban. Néha már láttam is őket munkában....., pisszegtem 
is nekik, hogy ne a jelenlétemben, és főleg ne az érdekszférámban 
tevékenykedjenek..... Amúgy persze ahogy mindenkit szívesen 
meghallgatnak, úgy engem is, és meg is fontolják a hallottakat; - ám 
rendkívül önállóak....... Ennyit a teurgiámról, amely egyre többek 
érdeklődését felkeltette. 
 
A továbbiakban teljes egészében átállok a férfi-nő kapcsolat 
keretszemponti (-általános-) és egyedi szintű terápiájára. Annak okán 
egyre nyilvánosabbak lesznek a telefonszámaim, legfeljebb nem mindig 
lesznek bekapcsolva. Ám a Tudás-alapú és össz-ábrahámita témákban 
is szabad tőlem véleményt kérni, akár telefonon, akár e-mail-ben. Ez 
utóbbi lehet névtelen is. A mobil-ról mobilra telefonáláskor alighanem a 
kettős-kereszt 31 kettős-kereszt a telefonszám letiltásának a kódja, 
míg Matávról alighanem csillag 31 csillag, és utána a telefonszám. Ez 
csak a következő egyetlen hívás szám-kijelzését iktatja ki, tehát 
ezekben a témákban az illető inkognitó-igényét tiszteletben tartva is 
állok az érdeklődők szíves rendelkezésére; - ha már egyszer 
kifigyelhették, hogy a véleményemnek súlya van. 
Soha sem dumáltam arról, hogy a múltban mit kellett volna másképp 
csinálni, mert az nem Tudás-alapú papság, hanem politika. Ám abban 
sincs alku, hogy a lezárult múlt tükrében mit kell cselekedni a mában és 
a jövőben. Ez a hitelesen harmadik nézőpont legfőbb Kulcsa. Itt már 
körvonalazódik az egyenlőségjel a Tudás-alapú papság és a politika 
között; - na de csak úgy "mellékesen" a Fennmaradás stabil adatként 
való kezelésének jegyében történik így. Amúgy a sorozataimban nem a 
tanítás az igazi ambícióm, hanem hogy a logikai egyenletek iránti 
fogékonyság turbósodjon végre fel a közös tudatossági evolúcióban. 
Tehát e-mail-ben és telefonon ezekben a témákban is állok mindenki 
rendelkezésére, akár egyoldalú inkognitóban is. A továbbiakban pedig 
csak a férfi-nő egyensúlyra, illetve az e témában égetően esedékes férfi-
nő közmegegyezésre összpontosítok a lev.listás működésemben. 
Eredetileg is erre akartam összpontosítani, de elképzelhetitek, hogy 
micsoda energiák sisteregnek, ha ezt a négy részes teurgista kitérőt 
mégis lám, előbbre kellett vennem....... 
Olyannyira a férfi-nő kapcsolat egyensúlyára helyezem át a további 
tevékenységem fókuszát, hogy megemlékezem a következőről is: 
Ugyebár ha valakinek sikerül engem belerángatnia a politikai 
eszmecserébe (-ide értve a saját magam általi belerángattatást is-) 
abban a pillanatban olyannyira szuggesztíven királynő-legitimistává 
válok, hogy esélye nincs mellettem a hanghordozási licitnek. Helye van, 
de esélye nincs. Aki nem hiszi, próbálja ki. Az Ószövetség / Mikeás 4, 8 
ír egy Királynőről. Én írok is, és beszélek is Róla. 
 
Szabó Tamás
06-20/230-3200
06-30/440-0550
06-70/310-9025
 
Királynő Szerenád I.
(-Szekuána Istennőnek-) 
 
Nem láthatlak, 
Ám nagyon várlak! 
Úgy élsz a képzeletemben:
Mint egy kölyök-macska
Az őt szerető
Vele pihenő
Gyermek ölében. 
 
Nem tudom, 
hogy ki lesz a macska, 
és melyikünk a gyermek; 
Csak azt tudom Királynőm! 
Hogy nagyon szeretlek. 
 
Ó Királynőm! 
Nem baj, ha egyelőre nem érted!
Most látszólag sehol sem vagy, 
Még nem jöttél el; 
Álmodból még nem nyíltál fel, 
Ágyadból még nem keltél fel, 
Nem baj, ha csak megkésve érted:
Máshová nem kelhetsz el….
Ragyogj hát fel!!!
Engedd meg és fogadd el:
Hogy én m á r most 
hadd rajongjak érted!!! 


Értetek dolgozom

Értetek dolgozom, 
Foggal és körömmel; 
Érted is fáradozom,
Búval és örömmel. 
Értetek dolgozom, 
és köztetek magamért;
Az időmet feláldozom.
A Szent Áldozatért! 

Értünk van a mágia is, 
fehéren és feketén; 
A kőkörön kívül is, 
És annak közepén. 

Druidának kezdő, 
De küzdő lettem én: 
Kezdőként indultam, 
Ám valamit elkezdtem én. 

A tekintetem 
a Jövőbe szegezem.
Ha valamit elkezdtem, 
hát be is fejezem; 
A Sorsot nem magázom többé, 
		csakis tegezem! 

A célomat, mely enyém is 
 és tiétek is,
Vagy fehéren, vagy feketén. 
Elérem csakazértis. 
Mindkét féltekén. 

A Világ nem múlhat el, 
A sok pusztító hiába jeleskedik! 
Most mindezért ezennel, 
egyetlen druida kezeskedik. 

Az a druida én vagyok, 
Efelől kétséget nem hagyok. 
A kétség és kétely 
legyenek bár kicsik vagy nagyok,
már nem az én kenyerem.
Ellenfelem minden métely;
Az arcán csattan a tenyerem. 

Ha esetleg a halálom is lelném, 
Kisvártatva úgyis feltámadok!
Így van programozva az elmém,
Ehhez minden Tudást birtokolok. 

Aki ezt nem hiszi el; 
Nyugodtan próbálja ki! 
Lássa a saját szemével,
egyformán mindenki!

Gyilkosok és Naplopók! 
Hallgassatok énrám!
Kikerekedtek az apropók: 
Hogy átálljatok hozzám.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS