Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1428
Copyright (C) HIX
2004-05-24
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 A Mindense'g logikai egyenletei a he'tkoznapok me'rlege (mind)  151 sor     (cikkei)
2 Azt a parafenomenjet nekije ! (mind)  40 sor     (cikkei)

+ - A Mindense'g logikai egyenletei a he'tkoznapok me'rlege (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szervusztok! 

Mindenki kiválóan tudja, hogy mi az, hogy isteni értékrend és ördögi 
értékrend. A makacs tapasztalatok szerint a hatalmat megszerezni csak 
ördögi eszközökkel lehet, de megtartani csak isteniekkel. Ez utóbbi 
részlet nem kevésbé makacs tapasztalat a mindenkori tapasztalatok 
nagy láncolataiban. Tehát a hatalmat tartósítani majd véglegesíteni 
csak isteni eszközökkel lehetséges. Ha nem ezt a klisét követjük, akkor 
mindig egy még ördögibb klisé jegyében szerzik el mások a hatalmat; - 
ám ők is rögtön ugyanezen fajta kihívás előtt állnak majd: a csakis 
isteni értékrenddel véghezvihető tartósítás és véglegesítés mindenkori 
kihívása előtt. 
-	E tartósítás híján való elhappolási láncolatokra, 
-	és az ilyen fajta sikeres tartósítás megtörténte utáni nagy 
felívelésekre 
egyaránt bőven van példa a történelemben. 
Mostanában olyan fajta erőlködéseknek lehetünk a tanúi, hogy az eleve 
is csúcs-ördögi eszközökkel megszerzett hatalmat még ördögibb, illetve 
egyre és egyre ördögibb morális csúszdán lefelé hömpölyögve próbálják 
véglegesíteni. Ha sikerülne, akkor ez lenne a világ első ilyen jellegű 
sikere. Abban az értelemben persze sikeresnek tűnhetnek az imént 
elemzett erőfeszítések, hogy egy nagy globalizált valamihez csatolják 
hozzá az ördögien megszerzett hatalmakat, mint részegységeket. Ez 
esetben nem csak a kisebb részegységekre lesz igaz ez a fajta 
mindenkori kihívás, amit fentebb elemeztem, hanem magára a 
centralizált globalizációra is. Az isteni értékrend és módszerek alatt nem 
az értendő, hogy 
-	egy-egy harsány és hatékony felszólításra befejezzük a kirívó 
baromságokat, majd pedig egy idő múlva csendben és apránként 
visszahozzuk azokat a praxisba, 
-	továbbá az sem érthető alatta, hogy befejezzük a 
hitványságokat, de ráadásul még mi rekesztjük el annak a korrekciónak 
a mások által való kivitelezési igyekezeteit, amely korrekciós 
kötelezettség eredetileg bennünket terhelne, 
-	hanem csakis az nevezhető megfelelő alap-filozófiának, hogy 
az ördögi praxissal megszerzett hatalmat önkéntes korrekciókkal zárjuk 
le. 
Ekkor megkerülhetetlenül eljut a logikai egyenlet ahhoz a jellemző 
ponthoz, hogy a korábbi ördögi praktikák emlékének törvényszerű 
visszahatásait úgymond magának a vétkes rétegnek kellene 
finanszíroznia. Ez természetesen antagonisztikus, hogy az ember a 
saját ellenségeit, sőt, egyenesen a saját farkasait fenntartja. Ez az 
autóimmun stressz-teher tipikus modelljét képezi mindaddig, amíg Ezt a 
problémát a mai hatalom ál-attribútum rendszerekkel, tehát hamisan 
megkártyázott részletekkel és kommunikációs reflexekkel kezeli, 
amelyet magyarul hívhatunk még „pszeudo-attribútum” rendszernek is; -
 hadd forogjon Kazinczy a sírjában…… 
Erre a kihívásra egyedül az igazi attribútumok és valós címkék 
rendszere szerint lefolytatott leltár, valamint az így létrejött valós 
közmegegyezés legitim lélektani következményei hozhatják meg a 
valódi megoldást. Ebbe az irányba elindulni a „LEVÁLTÁS HELYETT 
KIEGÉSZÍTÉS” elvének nagy reklámjával lehet, de a megtartó 
értékrendnek a háttérben akkor is a helyére kell zökkennie. Ha nem így 
akarna lezajlani, az a fennmaradás valós adat státuszát veszélyeztetné 
a logikai egyenletekben, és az már vastagon univerzális téma, és nem 
földi privilégium. 
Amúgy a kereszténység a saját élenjáró filozófusainak munkásságában, 
illetve az életművük trendjeiben szerette volna megoldani azt a 
mindenkori problematikát, hogy a hatalmat megszerezni is csak isteni 
eszközökkel lehessen, hogy amikor megvan, akkor meg lehessen 
spórolni az ördögi értékrendről az istenire való átállás fentebb elemzett 
kínjait. Azonban ha a leltárunk tömör, teljes és logikus, akkor be kell 
ismernünk, hogy ez az ideál csak akkor valósítható meg, ha előbb 
egyszer végre rendesen túlesünk az ördögi értékrend istenivé való 
nemesítésének göröngyein. Ez vagy csak a szeretet eluralkodásával, 
vagy csak lehengerlő diktatúrával lehetséges, tehát megint nem 
vagyunk sehol sem. Én el tudom képzelni az iménti vagylagosság 
egyfajta kevert és váltogatott modelljét* is, amelyben a diktatúra 
szférájából az új közmegegyezés szférájába a szeretet zöld-határán át 
disszidálunk, és folyamodunk próba-idős zöld-kártyáért. (-*Ehhez a 
Hermész-Kulcsok tér-analóg és idő-analóg absztrakt kategóriákról 
szóló, azaz a 8-as és 8-asra végződő vonulatával kell tisztában lenni.-)
Ebben a folyamatban a művészeknek kimagasló szerepet kell/-ene-/ 
adni. Valamikor az ókor Tudás-alapú papi rendjei illetve a keresztény 
reneszánsz papi rendek valamilyen ilyen hangulati és indíttatási 
rendszerben forrtak egyakaratúsági láncba tudósokat, filozófusokat és 
művészeket. Azokból a korokból mind a mai napig csodálatos 
építmények jelzik, hogy bennük az emberek nem hiábavaló módon 
tengették a mindennapjaikat. 
Ezek a logikai egyenlet-rendszerek menthetetlenül visszavezetik oda a 
gondolatokat, ahonnan jöttünk. Ha nem tudjuk megoldani, 
-	hogy visszaemlékezzünk rá, hogy honnan jöttünk, 
-	és így nyerjünk tevékeny, hatékony közös ihletet a kihívások 
előtt, 
-	akkor tényleg nem marad más hátra, mint a Szent 
Könyvekben visszatérő motívumként megjósolt Beavatkozás várása. 
Ekkor már csak a Beavatkozás gondolatának barátságossá szelídítése 
lehetne a progresszív kommunikációs trendek egyetlen felvállalt 
feladata.
Ám nem túl valószínű, hogy a Beavatkozással maguknak a fentebb 
elemzett trendeknek és kihívásoknak az alapjellege megváltozna. A 
Beavatkozás időpontja, vagy inkább helyzete azon feltétel megléte 
esetén lehetne optimális, hogy akik elvben félhetnek tőle, azok NE 
LEVÁLTÁSKÉNT, HANEM KIEGÉSZÍTÉSKÉNT törekedjenek felfogni azt. 
Ez egy jó kompromisszumos hullámhossznak tűnik, valahol az ördögi és 
isteni hullámhossz között félúton. Ha pedig ezt végig értettük, és nem 
csak elolvastuk, akkor ez a Beavatkozás iránti fokozott affinitású 
helyzet tulajdonképpen már itt is van. 
Hamarosan és humorosan úgy is befejezhetném, hogy beavatkoztam a 
Beavatkozásba. Nem bánnám, ha fordítva is megtörténne, mert még 
alul talál maradni a dolog a nagy intellektuális versengésben……. Ezt 
hívhatjuk bújtatott fohásznak is. Lehet, hogy csak be akartam avatkozni 
a Beavatkozásba, de az megint meglógott. 
Mindenesetre a fikcióknak az az alaptermészetük, hogy abban a 
dimenzióban nem lehet meglógni az érdemi konfrontáció elől, csak a mi 
szokásos dimenziónkban. Ez utóbbi látja a kárát ennek az 
összefüggésnek. Ám a Valóság a Fikciók Dimenziójából táplálkozik. 
Mindaddig a Jó és Rossz dolgok kevert arányban jönnek, amíg meg nem 
tanuljuk a fenti kihívásokat közösen kezelni. Beavatkozással vagy 
nélküle, ez a Haladás mindenkori tétje. A Jó és Rossz dolgok kevert 
arányban való manifesztációja alapvető időfizikai tényező. 
A Rossz dolgoknak a Valóságunkba való bekeveredése ernyedtté és 
kókadttá teszi az emberi aurát, amelyből Lucifer Istennő titokban jókat 
töltekezik. Mi vagyunk a donorok, őkelme az akceptor, a Föld forgása 
pedig folyamatosan beleforgat bennünket az Istennő Nagy Aurájába. A 
töltés-különbség pedig odacuppantja az auránk tartalmát képező amorf 
elementálokat, amelyek az életenergiánk hordozói. Így jön ki a Nagy 
Holostrukturálius Donor-Akceptori Modell. Ennek a hátrányos velejáróját 
csak szeretettel lehet kiiktatni és felszámolni. Nevezetesen ha 
kitermelünk az auránkban olyan élő holostrukturális elementálokat, (-a 
hajlamok és tulajdonságok fizikai hordozóiról van szó-) amelyeket 
ebben az elkerülhetetlen donor-akceptor kényszerben és 
harapófogóban át kell engednünk az „ismeretlen” felé, akkor nem 
mindegy, hogy ez az adat-átvitel 
-	a másolás (-copy-). 
-	vagy az átküldés (-move-)
jegyében zajlik-e. Az előbbiben az adat a kiinduló tárolón is megmarad, 
és a cél-tárolón is megjelenik. Az utóbbiban az egyik helyről átmegy a 
másikra, és a kiinduló pontban pedig nem marad semmi. Az ember-
Lucifer relációban úgy zajlik ez az adat-átvitel, hogy az emberben mint 
donorban lekókad az élő elementál, míg az új helyen megjelenik és 
felhízik. Ez az informatikai értelemben vett másolás és küldés (-move-
olás-) kevert változata, holott a mi közérzetünk számára a tiszta 
másolás (-copy-zás-) volt és lesz az ideális. Ez csakis a szeretet 
kiteljesedésével volt és lesz lehetséges. Ráadásul az ókori kultúrák 
Isten - Istennő kultuszát a későbbi egyistenhívő vallások is igyekeztek 
megőrizni, noha alacsonyabb lélektani hevületen és piedesztálon. Ilyen 
jelenség a Mária-kultusz, a szúfizmus engedékenysége az istennő 
fogalma iránt, vagy pl. a királynő-legitimizmus, amely a népből 
választott és felemelt király fogalmát a királynő hasonló kiemelésével 
óhajtja kiegyensúlyozni. Ez utóbbi egy uralkodó kortárs művészeti 
irányzat, amelyet sok minden mással együtt periférián tartanak. A 
Megoldás ebben az irányban keresendő. A világ a királynő-
inszúfficiencia (-hiánybetegség-) és királynő-dependencia (-függőség-) 
mélylélektani állapotában van az Ősrobbanás óta. A logikai 
egyenleteket itt átmenetileg felfüggesztem. Ha úgy tetszik, átadom a 
stafétát.

Uff. 

PhD / Priorissimus hungaricus Druidicus
+ - Azt a parafenomenjet nekije ! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok !

Van egy ismerom, aki mindig utolag veszi eszre, hogy megerzett 
valamit, ami bekovetkezik. Ez neha hetente van igy, 
tanui is vannak ra, aztan olykor fel evig nem jon semmi eloerzet,
de utana megint zaporozik neki. Nehany hete megint elemeben van.

Részlet egy május 22.-én kelt levéléből, amit egy asztalra
tett, hogy megtalaljak az erintettek:

* Kedves Éva és Gabi !

Ugye emlékeztek, hét elején arról beszéltem: Az Únióba lépésünk 
egyik előnye lehet talán, hogy az itthoni feltalálóknak, nem kell 
külön szabadalmaztatniuk minden országban a találmányaikat ? 
Mert eddig rengeteg pénzbe és időbe került, ha valaki az ellen 
próbált védekezni, hogy legalább Európában ne koppinthassák, ne 
lophassák el az újszerű hazai megoldásokat. 
Említettem, hogy az únióbeli egyszeri és egységes szabadalmaztatás 
annyira ésszerű, logikus számomra, hogy utána is nézek majd, 
talán a HIX-en érdeklődve, hogy mióta is alkalmazzák. 
Ha pedig ilyen nincs, az jelent valamit...

Pénteken valami egyebet kerestem a weben és véletlenül
ráfutottam erre: 
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=76295
(ez egy szerdai hír)

Ha ez nem telepátia volt a hír szerkesztőjével, akkor hastáncos legyek 
egy lipótmezei zártosztályon !

(jaj, remélem ez utóbbi nem megint egy jó megérzésem volt ) 

*****

Hat en meg azt sejtem, hogy mar akkor ellopjak a jo otleteket,
megoldasokat telepatia utjan, amikor meg sehol el se indult 
a szabadalmaztatas.

Burgonya

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS