Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 941
Copyright (C) HIX
2001-09-06
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Absztrakt es biologiai HOMEOPATIA. (mind)  11 sor     (cikkei)
2 Memen-toto, lotto, itt a piros hol a piros.... (mind)  130 sor     (cikkei)

+ - Absztrakt es biologiai HOMEOPATIA. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

Amit nem tudunk javítani, azt átmenetileg rongálnunk kell, de csakis a későbbi 
javítási ciklus iránti elkötelezettség elözetes tudatosításával és hangsúlyozot
t deklarálásával. De stagnálni hagyni a rosszat semmiképpen sem szabad, mert ma
jdan megjavítani csak a végig változásban megmaradt, a változásban marasztalt d
olgot lehet, a stagnálva dagonyázó dolgot nem. Ez az absztrakt és biológiai hom
eopátia találkozási pontja. Tehát a Halál nem a romlással egyenlő, hanem a stag
nálással. 

Hódolatom, hódol a Tom, hódol atom.... Tom
+ - Memen-toto, lotto, itt a piros hol a piros.... (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves "Memento" Bandi! 

Írtam vala, hogy a parajelenségek felkonferálása, (-ne adj' Isten alkalmazása-)
 az események és/vagy fejlemények uralása után következö fokozat. Tehát NEM a f
izika-tudomány felségterülete, hanem a kozmikus ör-szoftvereké, ez utóbbi pedig
 a funkCIOnális etimológiáé. Ebben benne van a "CION" szó is..... Én nem csak a
zonosulni tudok a végső jóba vetett cionista hittel, de még versenyezni is tudo
k ebben a lévitucokkal..... Azonban a verseny útvonala nálam más...... 
Kesernyés köszönettel kell megköszönném neked, hogy partnerem leszel a gondolat
kisérleteim legeslegújabb szakaszában. Ugyanis nyeltem egy nagyot, és eldöntött
em, hogy én vállalom a gondolatkisérletek rá esö fizikai kockázatait, még ha az
ok pl. kizárólag engem fognak sújtani, akkor is, vagy ha kettönket fognak sújta
ni, azt pláne vállalom. De ugyanezt te ki mered-e jelenteni önmagadról? Kijelen
teni, 
- nem feltétlenül a listán, 
- nem feltétlenül egy nekem elküldött magánlevélben, 
- hanem csak úgy egyedül otthon önmagadnak, ámde teljes felelösséggel. 
Tehát légy üdvözölve a gondolatkísérletem felségterületén, aminek nyílttá tesze
m a kártyáit, de ehhez ismételjük át a korábbi fejezeteket, hogy legyen minek a
 folytatásaképpen leírnom a fontos dolgokat. 
Ugyebár biztattam a listát, és benne téged is, hogy használjátok a H-Kulcsokat 
a saját boldogulásotokra, de lehetöleg ne használjátok azon dolgok ELLEN, ami M
ELLETT már használták a H-Kulcsokat, illetve azok MELLETT, amik ELLEN már haszn
álták őket. Le is írtam, hogy mi az, ami MELLETT használtam, -tuk, -ták öket: 
- királynö-legitimizmus MELLETT; 
- a druidizmus ébresztővekkerének megcsörömpöltetési ügye MELLETT; 
- az APEH ELLEN; 
- a miniállam-gondolatiság Ny-ról K-re való terjedésének ügye MELLETT; 
- a slendriánul álcázott és balfácánul müvelt lévituc mágiák megszelídítéséért
 és ellensúlyozásáért; - Itt nem szívesen használom az ELLEN szót, hanem mivel 
azok a korrigálandó ciklusok amúgyis egyfajta saját ritmussal rendelkeznek, így
 hát e ritmus optimalitása MELLETT kívülröl voltak és lesznek használatosak a H
-Kulcsok. KIVÜLRÖL, holott ennek BELÜLRÖL kellett volna megtörténnie.... De hát
 istenem: a szúfi, a druida és a lévituc konglomerátumok a Fönök szemében Egy K
üldetést képviselnek, csak hát a lévitucok vastag fekete kalapján egyelöre nem 
világít át ez az evidencia...... 
- Továbbá használták, -tam, -tuk még a H-Kulcsokat a legújabb találmányi trende
k MELLETT, és az Egelynek szóló szakmai és gazdasági jókívánságok lehetö legesl
egszélesebb és legesleg-személyesebb ügye MELLETT is. 
(-A MiÉP és az SZDSZ ellen és mellett senki sem használt igazi H-Kulcsokat, leg
feljebb kiforgatott Kulcs-változatokat. Szerintem öket egymáshoz láncolva kelle
ne megkorbácsolni, de lazán tiszteletben tartok minden ellenvéleményt. Elég baj
 az szegény Egelynek és az ügynek, hogy a MiÉP-közeli fórumon tudott csak nyila
tkozni, és az SZDSZ-közeli fórumokon egyelöre nem tudta kiegyensúlyozni ezt a k
ényes ügyet.-) 

Tehát Kedves Memento Bandi, ez volt az a HAT DARAB téma, amely ügyében kértem
 nem szembe pisilni a H-Kulcsokkal, de te minden látható jel szerint tojsz a fe
lkérésemre, hiszen minden hónap harmadikán a HAT TÉMA közül az egyik MELLETT
I eszmei áramlat ELLEN foglalsz állást. Én próbáltalak úgy kimenteni téged,
 hogy a TIAK-magyarázat szerint nem volnál elmarasztalható, ha mégis lesznek in
gyenenergia-kütyük. Ugyanis ezekkel a kütyükkel elöfordulhat, hogy rejtélyes sz
empontok szerint sztrájkolnak, aminek algoritmusa azonban megszelídíthetö. Nem 
kell hozzá igazodni ha pl. csak szerdán pénteken és vasárnap 1-töl 3-ig termel,
 hanem meg lehet szeliditeni a TIAK-titkok birtokában. Ezt a kimenekülési utat 
megnyitottam neked, de te ezt te azonnal gyengeségnek dekódoltad, és továbbra i
s szembe pisilsz a H-Kulccsal útjára bocsátott eszmei áramlattal, tehát ELLENE 
teszel. Ezzel lépsz be a gondlatkísérletem legújabb szakaszába, ugyanis rád hag
yom........ Az ilyen fontos dolgokkal kapcsolatban

 írtam, hogy a szerencse-statisztika látványos felborulása utáni parajelenségek
 az emberiség ügyét érintö legmagasztosabb és leggyalázatosabb dolgok körül man
ifesztálódnak, és statisztikailag szignifikáns korrelációban vannak az azt körb
efolyó kommunikáció legtömörebb részleteivel. Ezért mondom, hogy egyre beljebb 
lépdelsz a gondolatkísérleteimbe; - és az a minimum, hogy házigazdaként üdvözöl
lek, és bemutatom ama labirintust, ahol vendégeskedsz: 
Legeslegelső helyen tájéjkoztatni vagyok köteles téged, hogy a gondolatkísérlet
eim egyre nagyobb arányban sikeresek, egyre zsugorodik bennük a munkahipotézise
k kudarc-statisztikája, és egyre nagyobb horderejü dolgokat egyre nagyobb idö-t
ávolságból egyre pontosabban elörejelzek. Lehet, hogy te meg fogod törni a stat
isztikámat, és lehet, hogy vissza fox vetni engem a gondolat-kísérleteimben a s
aját labirintusomban. Ha ez megtörténik, akkor fogadd elöre a szívélyes gratulá
cióimat. De ha valami módon mégsem én fogok keservesen rápipálni, hanem pl. még
is te, akkor csakis magadnak köszönd. Az erre utaló elöjeleket hadd vezessem el
ö a T. Lista szívélyes szórakoztatására, és az okulni hajlandó tagok okulására.
 Ha vannak nálad olyan elöjelek, hogy mégis csak én fogok rápipálni, akkor ha g
ondolod tartsd vissza, de ha van idöd, akár meg is írhatod öket. De én hadd írj
am le azokat az elöjeleket, hogy alighanem mégiscsak te fox rápipálni: Nos, egy
 hamisítatlan, ámde álneves lévituccal magánlevele

zést folytattam, párhuzamosan a modernizált H-Kulcsok leközlésével. Ö beleegyez
ését adta, hogy megfelelö körülmények és garanciák esetén a Lévi Rend bizony té
nyleg vissza kell hogy adja a befolyást a druidizmusnak. Ez pedig adott esetben
 azt jelentheti, hogy téged szépen szarban hagynak, és ott fox állni lemeztelen
edve a nyomorult mementoiddal. Továbbá mivel ekkor a Bálint Endre kinyomozhatat
lanul el fog tünni mindenhonnan, ezért ismét fel fog merülni az alapos gyanú, h
ogy ki is volt az a valós személy, akit "bálintbandi" helyettesített; - he-he, 
már megint röhög az összes appendicitiszem..... Ismétlem, hogy ez, és ennek az 
ellenkezöje (-nevezetesen az én mexégyenülésem eshetösége-) egyaránt benne reze
g a levegöben........ De ha te fox mexégyenülni, akkor rajtam kívül nem véd meg
 senki, mert a lévita támogatottságod lám, már eleve jóelöre elillant. Esetleg 
arra leszel jó náluk, hogy egy immár harmadik személyazonosságot hajlandóak les
znek hivatalos papírokon is a rendelkezésedre bocs

átani; - de még majd annak a költségeitis neked kell kifizetned, mert hogy a lé
vitucok a sóherségükröl messze földön hiresek. Egyébként a személyezonosság oly
 rugalmas váltogatása, amit a korlátlan net-idöddel müvelsz, azért hamisitatlan
 lévita-szagú, mert Ságvári Endre druszád (-akinek köztudomásúan 32 neve volt-)
 óta rendkívül bökezüen váltakoznak a bajba jutott lévita-sameszok személyazono
sságai, ahogy a tied is. Csak amig a II. Vh. alatt a németek miatt jutott bajba
 a druszád és elödöd, addig most te saját magadat viszed a baj kellös közepébe.
 Úgyhogy a rugalmasságodat LÁM van hová raknom, van hová asszociálnom, ha el 
akarok igazodni rajtad, és segíteni akarok eligazodni a T. Lista Kedves tagjain
ak is ezekben a "keverem-kavarom" kóser-jelenségekben.....; - ugyebár a szar az
ért van, hogy kavarjuk, ezt a skarabeuszok tudják a legjobban, akikkel "'a la d
ruida" szimpatizálok.... Mivel tehát az egyik verzió szerint te fox mexégyenül
ni, így légy rá felkészülve minimum ugyanannyira, 

ahogy én is fel vagyok rá készülve lélekben, hogy ha Egely mexégyenül, akkor én
-én Szabó Tamás a saját nevemen ott akarok vele lenni mexégyenülten. A saját ne
vemen, nem pedig úgy, ahogy a Szilágyi András sem a saját neved, hanem csak val
amiféle harmincadik mutáció, aminek a 31-dik mutációja a Bálint Endre, és amit 
majd a 32-dik mutációjában fel fogok venni az új találmányi trendeket katalogiz
álni jó fizetésért, ha majd élre jutok ebben a nagy arányban lévita szarkavarás
ú folyamatban. Mert hogy ma bizony ez is benne van a pakliban, nem csak az, hog
y együtt akarok majdan az álneves "memento'id" nyomán égni Egelyvel. De ismétle
m: én legalább a saját nevemen akarok akár égni, akár megdicsöülni: szigoruan a
z érdemeim szerint. Ez történjen veled is a 9-es és 10-es H-Kulcsok mintája sze
rint, amiket gondolatkisérlet-képpen alkalmazni fogok rajtad arra az eshetőségr
e, ha okt. 3-án is memen-totózni fox...... 
Nekem már mind 1, hogy mi történik majd, remélem neked is min 1, és akkor kvitt
ek vagyunk. Ha meg kell dögölnöm, akkor a saját hibáim miatt akarok megdögleni,
 nem pedig azért, mert mások mindenféle memen-totóval magukkal rángattak engem.
 Ezt a hozzáállást javaslom a T. Lista számára is hozzáállásnak, mert az az öss
zes rossz közül ez a legkevésbé rossz. 

A lehetö legeslegjobbakat Egelynek, az ellenlábasainak, és a közömbösöknek egya
ránt! 

Tom

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS