Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX FORUM 1392
Copyright (C) HIX
1994-09-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Andras ez mire volt jo?? (mind)  9 sor     (cikkei)
2 A pontossagrol. Meg a dilettantizmusrol (mind)  91 sor     (cikkei)
3 Zsoter :-) (mind)  8 sor     (cikkei)
4 Erkolcs (mind)  30 sor     (cikkei)
5 Knock out (mind)  11 sor     (cikkei)
6 Ambrosia (mind)  39 sor     (cikkei)
7 Vegyesfelvagott (mind)  79 sor     (cikkei)
8 Lelegzetvisszafolytva (mind)  12 sor     (cikkei)
9 Zsoter elso generacios (mind)  1 sor     (cikkei)
10 Re: Salem-i boszorkanyegetes (mind)  17 sor     (cikkei)
11 Politikai helyzet ma (mind)  31 sor     (cikkei)
12 Zsoter Andriska (mind)  10 sor     (cikkei)
13 csokkeno szaporulat? FIDESZ epilog (mind)  53 sor     (cikkei)
14 addikcio (mind)  32 sor     (cikkei)
15 Elen sila lumen omentielvo (mind)  78 sor     (cikkei)
16 Valasz Hetyei Gabornak (mind)  65 sor     (cikkei)
17 Iskolak (A2-nek es F.A kollegamnak) (mind)  67 sor     (cikkei)
18 Re:Zsoter Andrasnak (#1391) (mind)  6 sor     (cikkei)
19 Re:Zsoter Andrasnak (#1391) (mind)  6 sor     (cikkei)
20 Tenyleg, hol vannak a korabbi ellenzekiek? (mind)  20 sor     (cikkei)
21 Zsoter Andrasnak (mind)  8 sor     (cikkei)

+ - Andras ez mire volt jo?? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

JO hogy Szekely ZOli sem mindig megfelelo stilusban irt, es meg azt is
megengedem hogy utolso kerdese nem idevalo, es banto volt, de ez a
stilus nem az amit toled megszoktunk. Nem hozzad melto.
Pontosan azert, mert altalaban mindenfeleben egy oldalon szoktunk
allni, egyet szoktam erteni veled, es nem lehet veled szembeni negativ
elfogultsaggal vadolni, sokkal inkabb szimpatiaval; en kerlek (szepen ;)) 
hogy valamilyen formaban rehabilitald magad (hudearnyaltvoltam).

Istvan
+ - A pontossagrol. Meg a dilettantizmusrol (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Hetyei drusza'm!

O~ro~m viszontla'tni neved. Ma'r aggo'dtam, hogy ko~lto~ze's ko~zben
elkallo'dott hix ira'nti e'rdeklo"de'sed.

E'n ugyan u'gy e'rzem, nem felte'tlen kell magamra vennem az inget, mert
to~bbet morogtam a Hix-en erre a korma'nyra, mint 1990 szeptembere'ben
arra, e's e'n hata'rozottan aggo'dom amiatt, amit eddig ez a korma'ny
produka'lt. Illetve csak re'szben, ott viszont meg is teszem.

De u'gy ve'lem, egy kicsit to~bb pontossa'g nem a'rtana. Ne'mi hibaigazi'ta's:

4. Horn szo'li'totta fel BPA'-t lemonda'sra, nem Peto". Az SZDSZ mondta, hogy
nem lehet megva'ltoztatni a to~rve'nyt aze'rt, hogy elta'voli'tsa'k az MNB
elno~ke't, mert akkor oda a jogbiztonsa'g. (Jo'slat: o'ria'si botra'nyt fog az
MDF e's persze ma's ellenze'k - pl. Torgya'n - is csina'lni akkor, amikor
majd nem hosszabbi'tja'k meg BPA'-t ideje leja'rta'val. Merthogy a jelenlegi
to~rve'ny szerint pont a va'laszta'sok elo"tt fog a korma'ny u'j elno~ko~t
kinevezni 6 e'vre az MNB e'le're, vagyis aka'rki jo~n a Horn korma'ny uta'n,
az u'j elno~kkel kell majd egyu~ttmu"ko~dnie.) (Egye'bke'nt nagyon sajna'latos
Hornnak az a tendencia'ja, hogy mond olyan dolgokat, amikro"l u'gy ve'li,
ne'pszeru"ek lesznek, ane'lku~l, hogy ve'giggondolna' annak ko~vetkezme'nyeit.
Bizony Gyula'nk ele'g keme'ny demago'gnak tu"nik.)

1. Nem az MTV elno~ke MSZP-tag, hanem az MR-e'. Aki viszont me'g semmi
hasonlo', sokak sza'ma'ra felha'bori'ro' inte'zkede'st nem hozott.
(Maga'nve'leme'nyem szerint a To~rve'nytelen szocializmus - ma'r amennyit
la'ttam belo"le - nem csak tendencio'zus volt, nyilva'nvalo' politikai ce'llal,
hanem elso"sorban is unalmas. Na most e'pp eze'rt e'n csak keveset la'ttam
belo"le, lehetett pechem. De az unalmassa'g nagyon is elfogadhato' indok
sza'momra a sorozat megszu~ntete'se're.) Horva'th ke'tse'gki'vu~l ele'g vadul
kezdett el mu"ko~dni. Amennyire tudom, a tv-sek - vagyis a szakemberek -
szerint a baj sokkal inka'bb az, hogy aroga'nsan harcol egy bizonyos (sznob)
mino"se'ge'rt e's sti'luse'rt, minthogy politika'e'rt harcolna. A szigna'lna'l
(ami szerintem irreleva'ns, e's aminek megva'ltoztata't az elhata'rolo'da'si
sza'nde'k kifejeze'se'nek la'tom) sza'momra sokkal nagyobb baj, hogy bara'taim
szerint az u'j Hi'rado' majdnem ugyanolyan rossz, mint a re'gi volt.

3. Ezt magamra kell vennem, mert e'n bizony csepu~ltem az Antall-korma'nyt a
dilettantizmusa'e'rt. (E's bizony ma'r a Horn korma'nyt is.) Ez alatt nem
elso"sorban azt e'rtettem, hogy mondjuk Keresztes Ka'Sa nem e'rtett a
ko~rnyezetve'delemhez - amennyire tudom, a miniszte'rium feladatainak egy
ma'sik re'sze'hez, a e'pi'te'szethez igen - hanem hogy tehetse'gtelenu~l
ira'nyi'totta a ra'bi'zott ta'rca't. Nem ismerte saja't szakemberei
a'lla'spontja't, nem tudta ke'pviselni a miniszte'rium ve'leme'nye't. Nem
felte'tlen a miniszternek kell legyen koncepcio'ja. A miniszte'rium kell
hogy jo'l mu"ko~djo~n. Az Antall-korma'ny miniszterei alatt a miniszte'riumok
gyakran rosszul mu"ko~dtek. E's ra'ada'sul a ku~lo~nbo~zo" miniszte'riumok e's
egye'b korma'nyszervek gyakran o~sszehangolatlanul mu"ko~dtek. Sze'tfolyt a
korma'ny munka'ja. E'n ezt e'rtem az alatt, hogy az Antall-korma'ny diletta'ns
volt.

Nem nagyon emle'kszem arra, hogy elso"sorban azt vetette'k mondjuk Szabo'
Iva'n szeme're, hogy nem pe'nzu~gyi szakember. Biztos ezt is felemlegette'k,
de nem ez volt a le'nyeg, hanem az a gazdasa'gpolitika, amit (nem) csina'lt.
Meg hogy sze'tesett alatta a miniszte'rium, a haszna'lhato' szakemberek
jelento"s re'sze elmeneku~lt onnan. (A'mba'r ez elkezdo"do~tt ma'r akkor,
amikor kideru~lt, hogy Kupa fela'ldozza a miniszte'rium e'rdeke't, e's saja't
szakmai becsu~lete't egy ke'pviselo"i sze'ke'rt.) Miko~zben e'n azt gondolom,
jobb volt, hogy Kupa e'rtett a pe'nzu~gyekhez, azt is gondolom, hogy egy
miniszternek elso"sorban a politiza'la'sban e's a miniszte'rium munka'ja'nak
ira'nyi'ta'sa'ban kell szakembernek lennie. Meg kell tudni e'rtenie, mit
mondanak neki a miniszte'riuma'ban, ke'pviselnie kell a miniszte'rium
a'lla'spontja't, de nem neki kell megtala'lnia a megolda'st a szakke'rde'sekre.

A mu'lt egye'bke'nt szerintem ke't okbo'l releva'ns. Egyre'szt, mert az
o~nkorma'nyzati va'laszta'sokon jelento"s szerepet ja'tszik. Ma'sre'szt: l.
saja't i'ra'sod. Ez nem csak az o~ro~kse'g, hanem az automatikus viszonyi'ta'si
alap is. E's itt aze'rt hagy tegyek egy megjegyze'st a Charta'val kapcsolatban.
A Charta ugyanis nem akkor szu~letett, amikor az Antall-korma'nyro'l kideru~lt,
hogy diletta'ns (ebbo"l taxisbloka'd lett, meg nemre'g egy csu'fos va'laszta'si
verese'g), hanem amikor u'gy tu"nt, hogy tudatosan semmibe veszi a demokra'cia
alapveto" ja'te'kszaba'lyait. A Horn-korma'ny eddig me'g "csak" bukda'csolt -
felha'bori'to'an e's bizonyos e'rtelemben meglepo"en sokat (az ember azt
gondolta volna, hogy legala'bb ku~lpolitika'hoz aze'rt valamennyire e'rt Horn,
vo~. pozsonyi bukda'csola'sait) -, de nincs komoly jele annak, hogy a
demokra'cia vesze'lyben lenne. Re'szben e'pp azzal vannak elfoglalva, hogy
adhatnak biztosi'te'kokat az oly nagyon leszerepelt ellenze'ku~knek.

Ko"ro~si Ga'bor

U.i. Egye'bke'nt a ka'bszer-ke'rde's egyelo"re szerintem sem egy e'geto"
   ta'rsadalmi gond Magyarorsza'gon. Etto"l me'g hasznosnak tartom, hogy
   erro"l vita zajlik, mert 1. viszonylag gyorsan azza' va'lhat,
   ku~lo~no~sen mert 2. su'lyos mulaszta's volt, hogy eddig annak ellene're
   a szo~nyeg ala' so~po~rte'k a proble'ma't a tisztesse'ges e's re'szletes
   ta'je'koztata's helyett, hogy a politikai va'ltoza'sok ko~vetkezte'ben
   o~sszehasonli'thatatlanul ko~nnyebb ka'bi'to'szerhez jutni; 3. egy sor
   kapcsolo'do' ke'rde'st meg kell besze'lnu~nk pl. arro'l, kinek mire is
   van maga'tole'rteto"do" joga egy libera'lis demokra'cia'ban.
   Eze'rt nagyon hasznosnak tartom, hogy Konra'd kiprovoka'lta a vita't.
+ - Zsoter :-) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Igen, igen!

A Zsoter Andras szerintem is elsogeneracios!!!!!
Mar eddig is gyanakodtam, de most megvilagosodott!!!
Szolni kene a HIXJozsinak hogy ilyeneket nem engedjen ma meg!!!


A2
+ - Erkolcs (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Amikor meg kozepiskolaba jartam parszor elcipeltek misere. (Szegeden a Domba.)
Mar eleve nem nagyon tetszett, hogy a pap a szoszekrol uszitott, hogy mi
erkolcstelen a vilag, de a java csak utanna kovetkezett:
 A vegen korbejart a persely mellettem rongyos oregasszony uldogelt,
tornacipoben. Elovett egy mocskos zsebkendot, es kivett belole egy penzdarabot
(olyan egy vagy ketforintost) megcsokolta es a korbehordozott kosarkaba rakta
amire a kosarat hordozo holgyemeny az 'Isten fizesse meg'-et valaszolta.
Engem meg enyhen elfogott a hanyinger es nem a legjobbakat gondoltam azokrol
akik az ilyen szerencsetlenek utolso fillerjeit is elveszik, hogy a sajat
dicsosegukre templomokat epitsenek belole.

 Az erkolcsi nevelesrol meg annyit, hogy

1.) Akiben annyi tisztesseg van, hogy a fentieket kepes szemrebbenes nelkul
vegigcsinalni az jobb, ha nem papol erkolcsrol.

2.) Regen rossz ha odajutunk mint Amerika ahol az iskola probalja potolni
a nemletezo nevelest amit rendes helyen a gyereknek a csaladban kell megkapnia.
(Allitolag keszult rola tanulmany is, hogy amin itten sokan szeretnek szora-
kozni a 'hulye amerikaiak' cimu temakorben az nagyreszt annak koszonheto, hogy
az iskola azzal kuszkodik, hogy behozza a nevelesbeli lemaradast amit a 
csalad szetesese okoz, es alig jut ido arra, hogy oktasson [ami azert megiscsak
a fo feladata lenne].)

Azon kivul az egyhazi iskolak bar jobbak voltak mint az atlag nem voltak
jobbak mint a jo allami iskolak (hal Istennek) es mindazt az eredmenyt sokszor
kulfoldrol jovo segitseggel ertek el. (Peldaul mi meg nem is lattunk szamito-
gepet az egyhazi iskolaknak mar volt mert valaki adomanyozott nekik.)

Zsoter Andras
+ - Knock out (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hat ezt is megertuk

Kedves FORUM-Olvaso Barataim!

Hong Kong-i baratunk kiutotte magat
a kulturalatlan, modortalan es fol-
haborito stilusaval.

Vajon hogy jutottunk idaig?

Udvozlettel az Olvasonak: Sz. Zoli
+ - Ambrosia (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Molnar Pistinek:

Pisti, irod, hogy:
>NEM azonos az allergiat okozo "vadkender" es a marijuana, so"t.
>Ugyanis azt a nagyon sokunkat kinzo allergiat amit a "vadkender"nek
>tulajdonitanak a parlagfu okozza.

Igy igaz, hogy az allergias tunetek nagy reszeert a "Parlagfu" felelos mas-
neven Ambrosia, amit itt az angol nyelvteruleten Ragweed-nek hivunk. En 
multkor kenderfelekrol irtam es nem a magyar vadkenderrol. A marijuana
valoban azsiai eredetu, de mar az o-angol nyelvben is 
ismert volt Haemp neven. Mai koznyelv Hemp-plant neven tartja nyilvan itt 
Eszak-Amerikaban. A kenderszivasnak multja van Europaban es igy volt Magyar-
orszagon is. 

>A tetejebe meg az itthon novo vadkender ncsak nagyon kisoccse THC
>szempontjabol az indiai vadkendernek, ugyhogy meg szivni sem
>erdemes azt ami Szegeden (is) uton-utfelen no".

Hogy a szegedi valtozatnak mekkora az alkaloid tartalma, nem tudom, s igy 
hajlok en is arra a lehetosegre, hogy a kenderszivok nem "azt" a kisoccsot
szivtak. Tovablepven meg azt is hajlando vagyok elhinni (ha muszaj), hogy a 
magyar ma'k ugyancsak nem gond, mert a mezokon piroslo tablak ugyancsak
kisocsik a "Golden Triangle" ma'kmezoihez kepest. Kulonben viccet felre, az 
elvadult valtozata a Cannabis Sativa-nak minden bizonnyal ertektelen, csakugy
mint egy kinemesitett alma a vadalmahoz kepest. de attol a vadkender ugyanugy
kender marad, mint a vadalma, alma. Tehat......

>marijuana = vadkender?
>A valasz: NEM. Mivel az ujsagokban gyakran allergiakeltokent emlegetett
>"vadkender" nem mas, mint a kozonseges parlagfu. A marijuana pedig
>egyszeruen kender,

ha otthon vadkendernek nevezik a parlagfuvet, hat ugy legyen, de nekem es 
sok masnak akkor is a kendertol (a szelidtol) van allergiam es ebbol nem 
engedek. A Magyar (szelid) Narancs cikk erdekelne es megkoszonnem Pisti, ha 
elkuldened.

Nemenyi Peter Andras
+ - Vegyesfelvagott (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Aranyos Attila irja:
> Szerzodes: Egy bucsuzo es biztos bukasra itelet kormany ne kosson
> hivatali idejenek utolso perceiben semmilyen hosszutavu szerzodest,
> ne rakjon koloncot a kovetkezo kormany es az orszag nyakara.
> Ezt nem csak ilyen tipusu szerzodesre hanem barmilyen szerzodesre
> ertem.

Hiaba kifogasolod. Vilagszerte -ertsd a demokratikusabb felen, mert
valtogazdalkodas szuksegeltetik hozza- alkalmazott, bevaltan gennyes
politikai modszer; az utanunk jovonek nemcsak keresztbe lehet igy
tenni, hanem eleve jo problemakat lehet elore boritekolni, idoziteni,
hiszen mi a fenenek induljon tiszta lappal az uj, ugyebar ?
/*--*/

Nyomul kenderugyben a MATAV:

MATAV-os Molnar_J irja:
> Gondolom sokan felkapjak majd a fejuket a kerdesedre:
> NEM azonos az allergiat okozo "vadkender" es a marijuana, so"t.
> Ugyanis azt a nagyon sokunkat kinzo allergiat amit a "vadkender"nek
> tulajdonitanak a parlagfu okozza.

MATAV-os Pisti irja:
> A valasz: NEM. Mivel az ujsagokban gyakran allergiakeltokent emlegetett
> "vadkender" nem mas, mint a kozonseges parlagfu. A marijuana pedig
>egyszeruen kender, annak is az indiaban honos, vagy egyeb, nemesitett,magas
> hallucinogen tartalmu valfaja, nem pedig az itthon is az ipar szamara
> termesztett fajta.

Mi a fene tortent, kotelezo olvasmany a Mancs ? Pedig most hulyeseget
irt am, biztos agyukra ment a sok marihonaljas parlagfu helyett ivott
maktea.

hujeseg 1: marihuana == kender == magas hallucinogentartalmu vallfaj.
(en is hulye fasz vagyok, hogy agyat huzok el ujsagert, hogy kimazso-
lazas utan beverhessem a gepbe, hogy mi a kulonbseg a marihuana meg a
kender kozott, es nem is csak en irtam meg egyedul; a kutya se figyel
a masikra, csak mindenki loki a sajat hulye rizsajat)

hujeseg 2: vadkender allergia == parlagfu allergia
(probald olyannak bebizonyitani ezt, akinek mindketto van, lehet, hogy
meg is fog verni erte. Viragporallergiat pedig nem egy bizonyos fajta
noveny szokott okozni, hanem egesz csoportok, sokkal tavolabbi rokon-
sagban egymastol,mint a mi ket kenderke'nk. lasd p a z s i t f u -
allergia)
/*---*/

Sztori maganiskolaugyben. Tudott dolog, hogy a Waldorf modszer eleg
regen alkalmazott, bevalt, kiprobalt modszer itthon. Waldorf nemet volt,
mint az nevenek hangzasabol sejtheto, a magyar-nemet oktatas kozos peda-
gogiai gyokerei (porosz-tipusu) miatt modszere minden gond nelkul al-
kalmazhato otthon, sikerrel. A porosz tipusu oktatas egyebkent csak
nem lehet olyan rossz, mert ha az lenne, az amerikaiak nem keseregne-
nek azon, hogy egy 14-evesek kozotti tudas-osszehasonlitasi listan
sereghajtok lettek, amin elso Japan, masodik Magyarorszag. (!)

Nos rendszervaltas, vivalamerika, megjott a Rogers modszer. Kurvara
liberal, a gyerek lelkivilaganak kiteljesitese a minden, nem szabad
foloslegesen terhelni, mert nyomott lesz szegeny, raszokik a narkora.
Szoval varosunkban is lett egy ilyen Rogers-iskola. A kolkok imadjak,
hiszen very free, nem kell tanulni, az oran azt csinalhatnak, amit
akarnak, az a hulye elol meg csak hadd rizsaljon, a fater ugyis meg-
vette kiklora. A Tandij az ugyanis olyan vaskos, hogy csak az uj (no
meg persze a regi)gazdagok engedhetik meg maguknak; a varos kremje ja-
ratja oda gyerekeit havi otezert, ugye egy munkanelkuli a mai kenyer-
arak mellett nem fog ennyit lepengetni gyermeke oktatasara. Igaza van,
az odajaro nebulok ket ev utan sem tudnak meg olvasni meg irni. Hehe,
hehe, he, he, hehe, hehe, he, he, he, hehehe. Ezen rohognek a varos
(a bulibol kimaradt) pedagogusai, mindenki lelegzetvisszafolytva var-
ja, hogy mikor lesz b o t r a n y.

Igaza van Hobonak, majomorszag vagyunk. De a nyakamat teszem ra, hogy
az USA mervado retegei (lasd meg WASP cimszo alatt) NEM Rogers-fele
iskolaba jaratjak jobbsorsra szant porontyaikat, hanem olyanba, ahol
*fegyelem* van, es nem csak kulsosegekben; de ha a gyereken nincs
rajta a kotelezo iskolai egyenruha secperc alatt ugy vagjak ki, mint
a taknyot szarni :).

Tamas
+ - Lelegzetvisszafolytva (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az ottan am nem elipszilonos jeeee', csak annak latszik !
Ez itten onvedelem, apolom a nyelvet, mert van egy gyanum,
hogy kedvenc genoteofizikusom megint heteken keresztul
a kakan (kaka'n) is csomot fog keresni, azaz nyelveszkedni
fog.

Elolvastam a Csurka-irast es nem ertem mi a bajotok vele.
A szokasos globalkomuves-paranoia mellett tenyleg nincs
olyan dolog ottan leirva, amin erdemes lenne elgondol-
kodni ?

Tamas
+ - Zsoter elso generacios (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)


+ - Re: Salem-i boszorkanyegetes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>megjegyzesem:  A Salem-i boszorkanyegetes es boszorkanyperek ...
                   ^^^^^^

Az 1691-es (92?) Salem, Massachusetts beli, Arthur Miller dramaban
is megirt esetrol van szo? Itt egyetlen boszorkanyt, de meg csak
boszorkanysaggal vadolt szemelyt sem egettek meg. 18 szemelyt
akasztottak, egyet kinzas kozben halalra nyomtak (nem volt hajlando
maga ellen vallani, hogy vagyonat el ne kobozzak, hanem azt
leszarmazottai orokolhessek). Egy asszony - akit pedig artatlannak
talaltak - bortonben sinylodott halalra: nem volt penze a birosagi
birosagi koltsegek megfizetesere.

		Salem aleikum,

Salem, 1994.szeptember 21.

				Posfai Janos
+ - Politikai helyzet ma (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hettyei Gabornak teljesen igaza van. Ideje a jelenleg kormany
tevekenysegeirol beszelni. Az angolnyelvu Hungary listan a TV-ben es a
radioban tortentekrol mar folyt szo, sot, en felhivtam a figyelmet arra, hogy
Horn Gyula egyik nap ezt mondja, masik nap azt mondja a NATO-val es az
European Community-val kapcsolatban. De peldaul az alabbiakrol eddig meg nem
hallottam:

>Egy ellenzeki (leginkabb
>SZDSZ-szimpatizans) baratom annak idejen kifejtette, hogy nem lehet
>hatekonyan kuzdeni a korrupcio ellen, amig az allamugyeszseg nem
>fuggetlen, es az igazsagugyminiszter "leszolhat" az allamugyesznek. Mit
>hallok ezekutan Horn elvtars szajabol elso nyilatkozatai egyikeben: a
>korrupcio ellemni kuzdelem hatekonyabba tetele erdekeben az
>alllamugyeszseget tovabbra is az igazsagugyminiszterium ellenorzese
>alatt tartjuk.

Szerintem, ez egy nagyon komoly ugy, es errol feltetlenul kell beszelni. Sot,
azt ajanlanam, hogy valaki irjon az uj e-mail cimre: es
erdeklodje meg, hogy mi is a helyzet.

Ami a szakertelmet illeti, bizony eleg sok baklovest kovettek el--tobbek
kozott: Horn pozsonyi utjan mit es mit nem mondott; lesz-e vagyon ado vagy
sem? Ez utobbival tele vannak az ujsagok.

Ami a Nemzeti Bank elnoket illeti, volt egy erdekes Horn interju a *168
ora*-ban ahol igen kemeny kerdeseket tettek fel Hornnak ezzel kapcsolatban.
De persze kijelentette, hogy nem hajlando ezekre a kerdesekre valaszolni. Ha
valakit erdekel az interju, szivesen legepelem. (A felet mar ugy is
legepeltem, sot le is forditottam a Hungary-listanak.)

Balogh Eva
+ - Zsoter Andriska (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szabadna belekotyogo, hulye, senkihazinak lennem?
Andras legujabb cikke Szekely Z. -hoz, megdobbento volt.
Hadd fellebbezzek ezuton Zsoter Ur lelkiismeretehez es izlesehez, vajon
megengedheti-e maganak ezt a hangnemet, aki NYILVANOSSAG ELE lep?
Ugyan ezt, nyugodtan megirhatta volna maganlevelben es azzal, nem allit
ki magarol semmifele bizonyitvanyt.
 Most mar ertem, hogy az elso cikke, miert kalandozik meg most is az alapveto
emberi jogok korul, de mar nem all szandekomban vitaba szallni vele.

Koos Kolos
+ - csokkeno szaporulat? FIDESZ epilog (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

B. Forum,

Tegnapi irasomhoz, ahol is a gazdasagi helyzet romlasat es az ezzel 
egyutt jelentkezo felduzzadt iskolaskoruak szamat is okkent hoztam az 
iskolai oktatas szinvonalanak romlasara, meg a kovetkezoket akarom irni , 
mas temaban:

Egy klasszikus egeszsegugy politikai hiba volt a kovetkezo:
Mivel a ket vilaghaboru kb. egy emberoltovel kovette egymast, es igy a 
ferfilakossag szamanak csokkeneset azonos fazisban erte, addig az 50-es 
evek eleji ratko korszak ennek eppen ellentetes fazisaban jott, kb. egy 
fel emberoltovel a II.VH utan. Ezutan termeszetesen nagy 
hullamhegyek-hullamvolgyek alakultak ki a szaporulat szempontjabol. Mikor 
a vilaghaboruk -egymassal interferalo- ferfilakossagcsokkenese miatt 
riaszto nepszaporulat csokkenes sujtotta az orszagot (a hatvanas evek 
eleji melyponttal), ennek orvoslasara bevezettek a GYES-t 73-ban, ami 
viszont bevezetesekor mar ismet egy hullamheggyel, a ratko gyerekek 
gyerekeinek nemzokorba jutasaval esett egybe: igy nagyon szepen sikerult 
a csillapodo egyenetlen szaporulati hullamot ujraeleszteni: a 
ratko-unokak es GYES-gyerekek nemzedeke most fog nemzo korba erni par 
even belul: az o nepes nemzedekuk okoz most gondot a kozepiskolakban 
(tegnapi iras). A jelenlegi helyzet az, hogy a nepesseg riasztoan 
csokkeni latszik. HA az eddigi hullammozgas megmarad (igaz csillapodik 
valamelyest) akkor a kovetkezo 5-10 evben a nepesseg csokkenes utemenek 
lassulnia kell, ill. talan ez atcsaphat novekedesbe.

HAcsak...hacsak az eddigi egymast tamogato balfogasok mintajara nem 
tetezik azt egy ujabbal: pl. a csalad-tamogatasi rendszerek durva 
megkurtitasaval (ami most sem tul osztonzo - kesz tonkremenes manapsag 
csaladalapitasba kezdeni), amelyek elvennek az utodnemzesi kedvet ennek a 
nepes nemzedektnek, akik meg csak most ismerkednek egymas testisegevel.

HA a gondolatmenetben hiba van, biztos alaposan ki leszek javitva:-))

@@@@@@@@@@@@@@@@@
FIDESZ: korabban is akartam mar irni, de eppen belefogtam volna amikor 
Orosz Feri bejott a szobamba, es szoban megbeszeltuk velemenyunket, de 
azert egy momentumot utolag megemlitek:
Kerdeskent merult fel, hogy vajon milyen tarsadami reteget celzott meg 
maganak a FIDESZ. MAsoktol megkerdezve (igy most Feritol is) a kovetkezo 
dolog szembeotlo: igen, bizony a FIDESZ az ujgazdag, jobboldali liberalis 
tarsasagnal kereshette tamogatoit, s ezt jol mutatja, hogy az utolso 
evben a TIPP-en par honapja kitargyalt: makkos-cipos, acryl-zoknis 
ujgazdagok latogattak a FIDESZ gyuleseit. CSakhogy ez a tarsasag a 
karrierjet reszben koszonhette a rendszervaltas koruli kaosznak, akik 
most is visszaszavaztak az MSZP-re, reszben koszonhettek az MDF kaotikus 
eveinek, es csak reszben biztak a FIDESZ-ben. 

Egyebkent nekem is az a velemenyem, hogy Viktor tul becsuletes volt a 
politikaban, de errol mar irtam a szalonban ket honapja, a 
"valsagelmelkedes" apropojan.

						Andras
+ - addikcio (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

persze itt is az a vitaalap, hogy az addikcio merteke szinte 
folytonosnak tekintheto reszben a kerdeses dolog hatasa, reszben kerdeses 
szemely toleranciakuszobetol fugggoen. Emiatt mindenki meghuzhatja az 
szubjektiv hatarvonalat, amit abszolut merce hianyaban csak vitatni 
lehet, tologatni a hatart (napi 17 gramm? 19 ? na jo...), de mast nem. 
Ekkor jon a VITA.

Egyszeruen az etkezes is addiktiv ("A nagy zabalas"), nezzuk csak a beteges 
zabalo embereket, akik egeszsegukre rendkivul karos hatalmas sulyfolosleget 
vesznek fel. Allamilag megsem lehet korlatozni az eve's merteket: aki 
megengedheti maganak, es keptelen kontrollalni, az hulyere eszi magat.
Ez valahol kulturaltsag kerdese (az alkatin kivul - van aki hamarabb 
elhizik). Kishazankban jelenleg sokkal jobban osszekotheto az 
egeszsegtelen (vagy egyszeruen csak a tul)- taplalkozas a halallal 
vegzodo betegsegek kialakulasaban, mint pl. a marihuana.
Az orvos legfeljebb ajanlhatja a betegnek, hogy mit egyen, esetleg 
felvilagositja a lehetseges kedvezotlen hatasokrol, a kultura korebe 
tartozik az egeszseges etrend es etelek reklamozasa stb. HA pedig beut a 
krach, valaki pl. infarktust kap, vagy korosan magas a koleszterin-szintje: 
akkor korhazban kezelik, ameddig tudjak. Detto kabitoszer. Egy az egyben.

Ezek alapjan most hirtelen az a szabalyozas jut eszembe, hogy: mindenki ugy 
teszi tonkre az eletet, ahogy akarja, igyekszem lelkiismeretemet a 
megfelelo tajekoztatssal es megelozessel megnyugtatni, de hivatalosan 
csak azt korlatoznam, ha valaki kozveszelyes modon roncsolja magat. Amugy 
mindenki maganugye, hogy mit tesz az eletevel. A Szabadsag-hidat sem 
bontjuk le, mert az ongyilkosok onnan ugralnak le: de elotte a kotelezo 
oktats kereteben tajekoztatnam az embereket, hogy ez az ugras esetleg 
halalos: tisztaban legyen vele mindenki, hogy mit csinal magaval.

Aztan vannak masfajta fuggosegek is: pl. a HIXeles......es ez korant sem 
vicc.
+ - Elen sila lumen omentielvo (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves iskola-egyhaz vitazok,

 Befurakodni igyekszem ebbe a vitaba is, mert alloharcnak erzem a
dolgot.
 Kijelenteseim:
 - Magam nem vagyok egyhazias, sem vallasos.
 - Nem tartom szerencsesnek az egyhaz uldozeset de a tamogatasat sem.
 A vitaindito cikk A. Attilatol, kicsit henyen fogalmazott. Apro, nem
serto szandeku kijelentesekkel alkalomadtan mindenki elni szokott,
mikor igaza vedelmeben megnyilatkozik, kifejti nezeteit.
Ugyanakkor, nem serteni igyekvo, szerencsetlen modon megis sertove valo
kijelentesek megis szulethetnek. Nem errol volt szo?

 Kis hozzatetel az eddigiekhez:
1.) Tudtommal Magyarorszagon, Maria Terezia ota, csak gyogyito es
   oktato rendek leteznek. Mi koze ennek az egyhazhoz, azon a
   teologiai tetelen kivul, hogy a hivo ember Krisztus testenek
   (az egyhaznak) resze?
2.) Az iskolak mukodese minosegi tekintetben naprol napra valtozhat,
   az oktatok es az oktatottak teljesitokepessege alapulvetelevel.
   Sot, a kozosseg meg ebbe is beleszol (lasd gatlasossag).
   " Hanyan a fenebe elrohantak, / s nem epp a rohadtak "    /Beremenyi/
3.) A bevett gyakorlat es ciklikus tervek, tendenciozus aramlata itthon
   igenis nevelest adott az iskolakban, az atkos rendszerben (nem az
   MDF-re gondolok). Annyira igy volt, hogy ettol sajna, nem tekinthetunk
   el, azaz igenis folyt neveles az iskolakban az egyhaz nelkul is.
   Ugyanakkor nem erzem ugy, hogy teljes sikerre jutott volna, hiszen
   nem mindenutt jatszottak le Marc. 15.-i unnepsegen a szovjet him-naszt.
   Vagyis: a neveles nem csak hogy nem foltetlenul hatasos, de meg
   nem azonos a felrenevelessel sem.
 Szoval: tamogatni, allami (adofizetoi) penzen barmifele nevelesi elvet,
modszert, tetelt, eszkozt, szellemet, intezmenyt, mindaddig politikai kerdes
marad (amint azok leepitesere valo igyekezet), amig letezhet olyan, hogy
az ELTE TTK eloadotermet, allapota miatt eletveszelyesse nyilvanitjak.
Nem inkabb arrol kene itt donteni, hogy hol van _szukseg_ a penzre, mint arrol,
hogy ki kapja azt a penzt? Marmost: ha egyenlo foltetelekkel indulnanak
az iskolak, akkor es csakis akkor lehetne eldonteni, hogy a rendek (esetleg az
egyhazak|) kezeleseben levo iskolak mukodnek-e jobban, vagy azok, amelyek nem
ilyenek. No, azert itt is lehetne kulonbseget tenni: az az iskola, amely
ugyan nem all rendi (vagy egyhazi) fennhatosag alatt, de nyujt vallasos (vagy
ne adj Isten, hitbeli) nevelest, az vajon hova tartozik.

 Azt gondolom, hogy tobbet kap a gyerekem egy olyan intezmenyben, ahol
nem akarjak semmilyen iranyban sem teritgetni, hanem _minden_ irant folkel-
teni igyekeznek az erdeklodeset, mint ott, ahol lebarmoljak ha olvassa
a Fajok eredete-t, vagy az Ujszovetseget. Persze ez szelsoseg es a helyzet
nem ilyen: a ferences gimiben oktattak az evolucio elmeletet, az altalanos
iskolaban oktattak az elozot, de a bibliat nem, (csak a gimiben).
 Persze ertem en, hogy nincs olyan politika, amely a politikamentesseget
tamogatna. Vagy van?

 Meg egy dolog: fontosnak tartottam a GYOGYITO rendek emliteset. Ez
nem akkora divat idehaza, mint az oktatas. Vajon miert nem? Az egyhaznak
kutya kotelessege lenne effele intezmenyek mukodteteset tamogatni a rendek
reszere. Megsem teszi. Persze lehet, hogy nem tudok ilyenrol. Ha az oktatas
olyannyira jol megy (mindegy, miert), meg me'g kereslet is van ra, nem
lehet, hogy igy allna a dolog a gyogyitassal is? A gyogyito rendek raadasul,
sok helyen onfenntartoak tudnak lenni, meg tamogatast sem igenyelnenek az
allamtol.

 Adjunk egy lepeselonyt az egyhazaknak, amiert uldoztek oket anno, de ne
feledkezzunk el rola, hogy nem mindig alljak ki a probat, miszerint valo-
ban ok e Krisztus foldi helytartoi... A nem kereszteny (keresztyen)
egyhazak es felekezetek e planetan teljesitett szolgalatarol mar nem is
beszelve. Az allam, olyan amilyen, de az egyhazak ennek folotte kene allja-
nak, a maguk laban, nem pedig kuncsorogni es egyezkedni, koncon marakodni.
 Es ne tessek osszekeverni a vallasossag beleneveleset valakibe (pl. kis
katekizmus, cserkeszelet vs. internacionalizmus, uttoromozgalom), azzal,
amikor megtanitjak ra, mi a jo es a rossz kozti kulonbseg. Lehet-e ezt
direkt modon, iskolaban oktatni??? Indirekt, igen.
 Meg egy: emlekszem en meg arra, amikor ezt a verset tanultuk:
" A gyufagyar fustje / Kigyot fest az egre, / Hallatszik a gepek / Vidam
berregese ". Meg azt is tanultuk, hogy Jozsef Attila, szocialista kolto volt.
No, aztan kiderult, hogy: 1.) A gepek berregnek, amikor ott all az ember a
munkapadnal, de nem vidaman. 2.) Ha az ember olvassa, kiderul, hogy Jozsef
Attila egyszeruen zseni volt.

Udv, Kol uj csillag az okt. vita egen, vagy csupan egy bolida?
+ - Valasz Hetyei Gabornak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

1.) A TV ellenorzese. Az MDF ket evig hagyta a hatparti konszenzussal
kijelolt Hankisst tevekenykedni, es utana ultette botranyos
eszkozokkel.....

1.: Nem tudom milyen gyakran nezed a magyar Hiradot. Szerintem
messzemenoen hasznos volt a regi stab levaltasa, amelyik meg a
valasztas utan is valasztasi kampanyt folytatott. A valtozasnak be
kellett kovetkeznie, es ezzel mindenki tisztaban volt. A focim? na
igen. Elegge ocsmany volt. Es nem a szoborlevetel miatt. Mellesleg a
hiradora visszaterve szerintem nagyon is objektiv tajekoztatast ad,
ha nem is sikerul mindig igy, de tokeletes hirmusor nincsen.
A Horvath Adam ? evtizedek ota van a TVnel, es fuggetlenul attol mit
vall kizarolag szakmai alapon kell vezetnie a TV-t es ezt o is tudja.
A Nahlikhoz kepest oriasi a valtozas.
Magyar Felmult? Valoban lekerult. Hogy miert? Nem egeszen ugy voltak
a dolgok ahogy abban a musorban. Egy bizonyos szemszogbol akartak az
egeszet beallitani. De ha jol megnezed egy musor, mar penteken ujra
indul a "Csak nezunk mint a moziban", ami eppen 1957-el foglalkozik.
de nem probalja beallitani egyoldaluan a dolgot. Ajanlom nezd meg.


2.) Korrupcio elleni kuzdelem. Egy ellenzeki (leginkabb
SZDSZ-szimpatizans) baratom annak idejen kifejtette, hogy nem lehet...

2. Ket velemeny. Ket ember. Biztos, hogy az ellenzeki szimpatizans
baratodnak volt igaza? Egyebkent a korrupcionak is vannak kulonfele
valtozatai, lehet ez az ellenoirzesi modszer nem mindig elonyos.
Mindenesetre a privatizacio felulvizsgalata igencsak pozitiv.


3.) A szakertelem ervenyre juttatasa. Ez volt az MSZP egyik fo
valasztasi jelszava, es volt ellenzeki barataink meg most is csepelik
azAntall-kormanyt dilletantizmusaert. Hogy nez ki ezekutan a

3.) Ketsegtelen a miniszternek is ertenie kell valamit a "temahoz" de
a lenyeg a mogotte allo szakertoi testulet. Nem ertem mi bajod van
azzal, ha valaki Moszkvaban tanult? Gondolod ott a diktaturat
oktattak jogallamkent a diktaturaban? Ketlem. Vagy te tudod mi volt a
tanterv? Vagy az igazsagugy miniszter netan diktatorikus dolgokat
muvel? Szivesen varom az elo peldakat! Mellesleg a Horn mogott egy
magasan kepzett szakertoi garda all (Megyesi Peter, Lengyel Laszlo
(aki Antall tanacsadoja is volt), stb... ) Persze az mas kerdes hogy
Horn mennyire fogadja meg a tanacsaikat.

4.) Jogallamisag tiszteletben tartasa. A kereszteny-nemzeti kurzus
 4.) Nemzeti bank elnoke :

Valoban! A radio elnoke MSZP tag volt es megvalasztasakor lemondott
tagsagarol. Partpolitikatol fuggetlenul akarja iranyitani a radiot.
Bod Peter MDF szimpatia alapjan kerult a nemzeti bank elere, de nem
valtottak le amint latod. Ugyanis ahogy a radio elnoknel nala is a
kovetkezot kozoltek vele: amennyiben felul tud emelkedni a
perterdekeken es mint igazan fuggetlen ember csakis szakmai alapon
vezeti a bankot akkor maradhat, ahogy a radio elnok is lehet elnok
volt MSZP-s tagsaga ellenerre. Bod Peter Akos tovabbra is az MNB
elnoke.

Es meg valami.. Hibai ellenere nagyon orulok a fordulatnak. A mostani
allapot meg mindig jobb mint az az elmult 4 ev ahol egy regi letunt
korszak szellemiseget es gondolkodasmodjat akartak ujraeleszteni.

A te szovegedet azert nem irtam ki teljesen, mert nem fertem volna
bele a 99-es sorlimitbe (amit en nem ertek mert van). Ha valaki netan
nem tudja mir valaszolok, az amugyis Forum olvaso reven, az elozo
Forumban elolvashatja a "panaszaid"-at.
+ - Iskolak (A2-nek es F.A kollegamnak) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kosz Attila a levelet. OK. Nehany ujabb megjegyzes. Termeszetes, hogy az 
egyhazi iskolak sem kaphatnak tobb tamogatast, mint az alapitvanyiak. Azt 
gondolom, hogy a dolog tulsagosan fol van fujva (nem a Forumra gondolok, 
hanem a magyar kozeletre), aminek elsodleges okat egyes kormanyparti 
korok arroganciajaban es egyhazellenessegeben latom, masodszor abban, 
hogy az elozo kormany visszaelt (mint sok massal is) a kereszteny 
ertekekre valo hivatkozassal es direkt politizalasra osztonozte az 
egyhazakat, harmadreszt abban, hogy az egyhazak nem tudtak megfeleloen 
alkalmazkodni a hirtelen megvaltozott politikai helyzethez. (Ez a harom 
pont sorrendiseget jelol.)
  Eddig sem tiltotta semmilyen jogszabaly azt, hogy az alapitvanyi 
iskolak ugyan olyan tamogatast kapjanak mint az allamiak es az egyhaziak. 
Nem tudok arrol, hogy azok az alapitvanyi iskolak, amelyek kertek, kisebb 
aranyban jutottak volna onkormanyzati vagy allami tamogatashoz, mint az 
egyhaziak. A gond az, hogy kisebb szamban kertek. (Errol mar irtam.)
Egyebirant, ha valamely iskolafajta kevesebb tamogatast kap, akkor nem 
lefele, hanem folfele kell nivellalni, azaz nem az egyhaziaktol (s 
szerintem kezenfekvoen ekkor az allaiaktol is) kell elvenni, hanem az 
alapitvanyiaknak adni. Mint emlitettem, jogilag ez nem problema, de 
anyagilag sem, mivel az alapitvanyi iskolak reszaranya nem tobb 1%-nal. 
(Annyit meg hozza teszek, hogy egy reszuk azert sem kert eddig, mert a 
tandijakbol tobb bevetele volt, mint amit tamogataskent kaphatott volna. 
A masik ok, hogy nincs kellokeppen tisztazva, hogy mi az az alaptevekenyseg, 
ami egy iskolanak kotelessege, es mi a plussz. Harmadreszt tudomasom 
szerint az alapitvanyi iskolaknak nincs olyan atfogo szervezetuk, ami egy 
egyhazi iskolanal termeszetesen adott, igy tajekozatlansag stb. folytan 
esetleg rosszabb alkupozicioban lehetnek. Negyedszer, az egyhazi 
iskolakrol tarsadalmilag elfogadott, hogy szinvonalas oktatasra kepesek, 
mig egy alapitvanyi iskolaba hiaba allnak ossze a legjobb tanerok, elobb 
bizonyitaniuk kell - legalabbis lehet ez a kifogas.)
  Sajnos az ongerjesztes mukodik, amit mindket idezett nyilatkozatod is 
mutat. Horn Gaborehoz mar elmondtam a magamet: miert kellene ahhoz 
folulvizsgalni az egyhazi iskolakkal kotott megallapodast, hogy az 
alapitvanyiakkal is kossenek? S hogy mindez nem elvi, hanem gyakorlati 
kerdes. A katolikus nyilatkozatnak gyakorlati igazsaga lehet abban, hogy 
az egyhazi iskolakra jobban igaz, hogy szinte csak kozszolgalati feladatot 
latnak el, mint az alapitvanyiak; viszont tokeletesen megertem, hogy 
sokakban felmegy a pumpa, ha csak annyit olvasnak, hogy >nem lehet azonos 
modon kezelni az alapitvanyi es az egyhazi iskolak ugyet <. Ilyen 
nyilatkozatokkal feleslegesen olajat ontenek a tuzre; mintha semmit nem 
ertenenek a szektorsemlegesseg elvebol; es en a helyukben ugy nyilatkoztam 
volna, hogy "persze, tessek az alapitvanyiaknak is eleg penzt adni".
  Nehany info. A mi idonkben volt kotelezo ima az elso ora elott es az 
utolso ora utan. A hittan is kotelezo volt, de kinek-kinek a vallasa szerint. 
Mivel az iskola reformatus volt, igy nekunk orarendben volt (de nem 
osztalyoztak), a tobbieknek altalaban delutanonkent. 
 Az egyhazi iskolak szinvonala. Igazad van, hogy ez csokkenni fog, ahogy 
csokken a tuljelentkezes. Ez meg odebb van. Ugyanakkor ezen iskolakban 
sok meg az olyan diak, aki akkor kezdett, amikor nem egyhazi iskola volt. 
Nagy kulonbsegek is vannak. Mas az amikor Budapesten egy reformatus gimnazium 
van, es mas ha egy faluban a ket altalanos iskola kozul az egyik egyhazi. 
Nyilvanvalo, hogy az elsonek magasabb a szinvonala. Vannak vegul olyan 
vallasos jellegu iskolak is, amelyek nem kotodnek egy adott egyhazhoz, 
hanem kulonbozo vallasu szulok alapitvanyi formaban mukodtetik. Ilyen van pl.
Pesthidegkuton, es szerencsejukre a 2.keruleti onkormanyzat a kerulet osszes 
iskolajaval kotott megallapodast. Ezekben megintcsak magasabb a szinvonal.
  Andras! A 98 sorban talaltam olyan megfogalmazast, amit szova tehetek. 
Miert nem hiszed, hogy az egyhazi iskolakban van erkolcsi, kulturalis es 
ideologiai neveles? Azt hiszem, hogy ez irasod egeszevel is ellentetes.
  Dabas-Sari. Azt hiszem, hogy iskolaugyben kar erre hivatkozni, annyira nem 
tipikus. (Pl. nem visszaadott, hanem az onkormanyzat altal ujonnan 
letesitett iskola.) A reszletek mellozesevel: ugy latom, hogy itt az 
onkormanyzat lelkiismeretet terheli az, hogy egyreszt nem megfeleloen 
merte fel az iskola iranti igenyeket, masreszt ket ev alatt keptelen volt 
kielegitoen megoldani az onkormanyzat iskola elhelyezeset.
  Azt hiszem, hogy ennyi kritikat meg elviselsz :-).
Orosz Feri
+ - Re:Zsoter Andrasnak (#1391) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Forum!
Bar a Forum nem moderalt, azert a szerzoi lehetnenek azok; vagy 
legalabbis tekintettel lehetnenek arra, hogy a laktanyatol elteroen itt 
nem kizarolag ferfiak kozott folyik a tarsalgas. Nem mintha ez a stilus 
akar ott is elfogadhato lenne.
Orosz Ferenc
+ - Re:Zsoter Andrasnak (#1391) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Forum!
Bar a Forum nem moderalt, azert a szerzoi lehetnenek azok; vagy 
legalabbis tekintettel lehetnenek arra, hogy a laktanyatol elteroen itt 
nem kizarolag ferfiak kozott folyik a tarsalgas. Nem mintha ez a stilus 
akar ott is elfogadhato lenne.
Orosz Ferenc
+ - Tenyleg, hol vannak a korabbi ellenzekiek? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Remelem, hogy csak ido kerdese, hogy a korabbi kovetkezetes 
ellenzekiek ismet felemeljek a hangjukat a mostani MASZOP-SZADESZ 
kormany demokratizmus latszatat is nelkulozo, teljes mertekben 
politikai indittatasu intezkedesei ellen (az elozo FORUMBAN egy szep 
listat olvashattok ezekrol az intezkedesekrol). Korabbi ellenzekieken 
itt nyilvan az SZDSZ szimpatizansokat ertem, akik oly nagy hanggal 
kritizaltak a volt kommunistakat es az Antall-kormanyt egyarant, 
hiszen az MSZ(M)P az elozo ciklusban szep csondben varta az olebe 
hullo hatalmat. En ugy tapasztalom, hogy a mostani es a volt SZDSZ 
szimpatizansok (ezen masodik csoport egyre gyarapszik) most 
megszeppentek es egyelore hallgatnak, hiszen nem ilyen lovat akartak. 
De lassan sokaknak leesik a huszfilleres, hogy a jelenlegi SZDSZ 
vezetes a hatalom erdekeben meg az ordoggel is kotne egy 
megalazo koaliciot. Az is lassan kiderul, hogy az SZDSZ vezetese igen 
gyorsan megtanulja alkalmazni a volt komcsik es az Antall-kormany oly 
sokat kritizalt modszereit, es igen hatekonyan lejaratja a partot a 
kovetkezo valasztasokig. Kivancsian varom a korabbi ellenzekiek 
magszokottan bator es magabiztos hangvetelu eszreveteleit.

Peter
+ - Zsoter Andrasnak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ugy remlik, a FORUM valami moderalt, vagy milyen vitaforum.
              ~~~~~~~~
Szerintem ha valaki pofatlankodik veled es serteget, akkor jogod van 
megsertodni, de erre a valasz nem az, hogy hatvanyozva kiabalsz 
vissza kigyot-bekat. Vagy ha mindenaron erre van szukseged, tedd 
maganlevelben...

Daniel. Magyarorszagrol.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS