Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 65
Copyright (C) HIX
1992-05-18
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Gombar urugyen tepelodes (mind)  66 sor     (cikkei)
2 Chrudina1k (mind)  25 sor     (cikkei)
3 Exszocialista kozerzetek: Az igeret keleti foldjei (mind)  37 sor     (cikkei)
4 Gombar szindroma II (mind)  132 sor     (cikkei)

+ - Gombar urugyen tepelodes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves SZALON olvasok!

Koszonom Korossy Gabor rosszkedvu eszmefuttatasat a hazai gazdasagi hely-
zetrol. Nem vagyok szakember, megis remek megvuilagitban tekinthettem be
az ok-okozat osszefuggesbe.

Ok-okozat. Ugy erzem, hogy a Suranyi ugy es a Gomba'r ugy egy ponton talako-
zik: megnyerni a kovetkezo valasztasokat, kerul, amibe kerul.

Ko~ro~ssy Ga'bor ezt irja:

>Egyete'rtek azzal, hogy a TV e's k~lo~no~sen a Ra'dio' szerepe, leheto"se'-
>korla'tozott a politika manipula'la'sa'ban. De aze'rt nem nulla. A jo' mami-
>pula'la'snak ele'g jelento"s hata'sa lehet. Ha Magyarorsza'gon ez nem mu"-
>ko~dik, akkor annak az az oka, hogy rosszak a manipula'torok.

Nos, e'ppen itt egy leheto"se'g: lecsere'lni a manipula'torokat kiva'lo'an
ke'pzettekre, akik majd a NAGY IDEALO"GIA szerint fogja'k a ne'pet manipu-
lal'ni. Amit leirta'l a gazdasa'gro'l, az lehet, hogy te'ny. Ezt biztos
nem akarjha'k a ne'p fu~le'be su'gni, sokkal inka'bb azt, hogyha neta'n ez
kideru~lne, aki sze'tku~rto~li, az a nemzet ellense'ge e's hazudik. A Ko'-
nya program, amit sikeru!lt bege'pelnem, ezt a ce'lt sejtteti. Tana'csi Ist-
va'n cikke is ennek a programnak a ve'grehajta'sa'ra utal, so"t, mi to~bb,
a MDF veze'rkara'nak a megnyilatkoza'sai ma'r nem hagynak ke'tse'get efelol:
megnyerni a va'laszta'sokat, leheto"leg 2/3-os to~bbse'ggel.

Ke'rde's, hogy van-e ese'ly erre? Nincs, ha a gazdasa'g addigra ve'gleg kia-
kad. Eze'rt e'rzem Ga'bor elemze'se't fontosnak, mert az elhitetendo" ke'ppel
szembeni realita'st hangsu'lyozza e's ez nagyon szomoru'. El tudom ke'pzel-
ni, hogy bedobja'k az o~sszes kva'zi-e'le'nki'to" tru~kko~t, csakhogy nyerje-
nek. Keru~l, amibe keru~l.

Ko~szo~no~m a jogi ha'tte'r ismertete'se't is. Nem tudtam arro'l, hogy az
U'j Rend ko~vette pe'ldake'pi elo"dje't e's nem engedte a ko~zigazgata'si
bi'ro'sa'got le'trehozni.

Ve'gu~l me'gegyszer a manipula'lhato'sa'gro'l: szerintem sokkal nagyobb a
vesze'lye ennek, mint ahogy Ga'bor ezt jelzed. Nem hinne'm, hogy a magyar
ember ete'ren sokkal e'rettebb, lenne, mint ma'sok. Valo' igaz, hogy a mani-
pula'cio'k mesterei nem Ko~ze'peuro'pa'ban dolgoznak, az, is, hogy ott aze'rt
az emberek megtanulta'k, hogy hazudni is szoktak a tekinte'lyek. De egy agymo-
sa's ott is hate'kony, so"t, tala'n me'g hate'konyabb, mert fe'lelemkelte's-
sel kombina'lva a reflekszeket aktiva'lja (jobb fe'lni, mint megijedni) e's
ilyenkor hajlanak az emberek a "fel~lro"l jo~tt" tana'csok szerint cseleked-
ni. Ezen a te'ren viszont ku~lo~no~sen a TV riportok iszonyatos rombola'st
ke'pesek ve'gezni.

Kupa Miha'ly va'laszta'asi eredme'nye majd megmutatja, hogy hol vannak a
hata'rok. La'thato'lag az ellenze'k to~bb, mint 2/3-ot beso~po~rhetne, ha
igaza'n meg tudna egyezni e's a hi'veivel el tudna fogadtatni egy ko~zo~s
jelo~ltet. Fe'lek to"le, hogy a visszale'po"k szavazo'i nem keru~lnek a't
ahhoz, akinek a java'ra visszale'ptek, hanem ezek az emberek esetleg csalo'-
dottsa'guk alapja'n, esetleg a VA'LASZTA'ST MEGELO"ZO" UTOLSO' BENYOMA"SOK
ALAPJA'N fognak cselekedni. Ezzel pl. Kupa aka'r 2/3-os to~bbse'ggel is
befuthat.

Ezekro"l mi a ve'leme'nyetek? La'tszateredme'nyek->falbo'l cso~po~go" ideo-
lo'gia (kiemelve, hogy mennyivel szebb, jobb, emberibb, magyarabb, ...bbb,
mint ba'rmi e's nem olyan  libera'l-bolsevik-kozmopolita-ateista, mint a re'-
gi, meghogy tulajdonossa' tett minden embert, ha me'gsem e'rzi, ennek az a
libera'l-bolsevik-ateista-istentelen-go~re'ny.... az oka e's i'gy tova'bb)->
"aki magyar velu~nk tart!->aki nem tart velu~nk az a ne'p ellense'ge-> e's
me'g fokoz[Bhatna'm, de nem akarok o~tleteket adni, szerintem magukto'l is tud-
ja'k.

Tisztelettel:   Cser Ferenc
+ - Chrudina1k (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Ga1bor (Ko3ro2si),
Egyszeru3en nem e1rtem, hogy mit eszel a Chrudina1kon. Na nem mondom,
sze1p fiu1, de te azt mondod, hogy
>tisztelem
>szakmai tuda'sa'e'rt, a tv egyik legjobb u'jsa'gi'ro'ja'nak tartom.
Szerinted mito3l jo1 egy tv-u1jsa1gi1ro1? Nem tudom, mi az a `szakmai
tuda1s', amiro3l besze1lsz. Tala1n az, hogy nevezetes embereket
sikeru2lt meginterju1volnia? Az igaz, de nem tudjuk, hogy ez a
`szakmai tuda1sa1nak' ko2szo2nheto3-e. Hogy viszonylag folyamatosan
tud besze1lni? Az is igaz, de nem tartom olyan baromi fontos
szempontnak, a csapnivalo1 riporterek is tudnak. E1s egye1bke1nt
szerintem az u1jsa1gi1ra1sban egyszeru3en nem lehet az etikai
szempontot ku2lo2nva1lasztani a szakmaito1l. (Kive1tel tala1n a humor
e1s a jo1 metakommunika1cio1, amit minden u1jsa1gi1ro1ban
e1rte1kelek, de ezek Chrudina1knak nincsenek meg.) Szerintem ha
valaki a1llando1an tendencio1zus riportokat csina1l, e1s olyan
sti1lusa van, amiben egyma1st e1rik a szubjekti1v e1rte1kele1st
tu2kro2zo3 kifejeze1sek, akkor per definitionem nem lehet jo1
u1jsa1gi1ro1 (kive1tel persze a szati1rikus u1jsa1gi1ra1s, e1s
egya1ltala1n, az az eset, amikor valaki iro1nia1val tudja ezt
csina1lni), nem besze1lve Chrudina1k szigoru1an ve1ve
u1jsa1gi1ro1-etikai proble1ma1iro1l, amikro3l egyszer ma1r
e1rtekeztem (tala1n me1g abban az orga1numban, amiro3l itt nem szabad
besze1lni). Szo1val mit is eszel te rajta?
U2dv -- Ka1lma1n La1szlo1
+ - Exszocialista kozerzetek: Az igeret keleti foldjei (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Re'szletek a HVG 1992. ma'jus 9-i sza'ma'ban megjelent cikkbo"l.

A "Magyarorsza'g a szocializmus legvida'mabb barakkja" klise't, u'gy tu"nik
fel, nemcsak ku~lfo~ldo~n gondolta'k komolyan, hanem itthon is a'ltala'ban
elfogadta'k: legala'bbis egy most publika'lt, tavaly ke'so" o"sszel ve'gzett
ko~zve'leme'nykutata's szerint 5 volt szocialista orsza'g ko~zu~l egyedu~l
Magyarorsza'gon e'rte'kelte'k poziti'van az elo"zo" ta'rsadalmi rendszert.

A be'csi Lazarsfeld-inte'zet Bulga'ria'ban, Csehszlova'kia'ban,
Lengyelorsza'gban, Magyarorsza'gon, e's Roma'nia'ban ke'rdezett meg 1000-1000
- az egyes ta'rsadalmak o~sszete'tele't reprezenta'lo' - a'llampolga'rt arro'l,
hogyan la'tja'k orsza'guk ta'rsadalmi, gazdasa'gi, politikai helyzete't,
bea'lli'tottsa'ga't. ... [Az] elemze's egyik ke'rde'se az volt, vajon mennyire
tartja'k jo'nak - visszane'zve - az 1986-os politikai rendszert, az 1991-es
rendszert, illetve mit reme'lnek 1996-ra. ... az elo"zo" e's az u'j rendszer
ko~zo~tt a roma'nok la'tnak legnagyobb ku~lo~nbse'get, a legkisebbet a magyarok:
itt a ko~zve'leme'nykutata's adatai szerint, az amu'gy is e'ppenhogy csak, de
poziti'vnak e'rte'kelt elo"zo" rendszert egy alig valamivel jobb ma'sik
va'ltotta fel 1990-ben. A magyar ko~zve'leme'nyne'l a vizsga'lat szerint csak
a lengyel e'rte'kelte rosszabbnak az u'j politikai rendszert, s tala'n ezzel
is o~sszefu~gg, hogy e'ppen a lengyelek reme'lik a legkevesebbet a jo~vo"to"l,
s e tekintetben uta'nuk a magyarok ko~vetkeznek.

A Lazarsfeld-vizsga'lat adatai szerint Magyarorsza'gon a fentiekkel tala'n
ne'mileg ellente'tben megleheto"sen biztosak az emberek abban, hogy a
ta'rsadalmi rendszer hamarosan nem va'ltozik meg. Bulga'ria mellett ugyanis
itt mondta'k a legkevesebben (a megke'rdezettek 21-21 sza'zale'ka) azt, hogy
egy e'ven belu~l elo"fordulhat egy u'jabb rendszerva'lta's, vagyis hogy egy
e'ven belu~l feloszlathatja'k a parlamentet, s megcsappanhat a pa'rtok
sza'ma, illetve ... Magyarorsza'gon ve'lik u'gy a legto~bben (43 sza'zale'k),
hogy egy ilyen fordulat egy e'ven belu~l teljesse'ggel kiza'rt.
Lengyelorsza'gban pe'lda'ul 9 sza'zale'k nagyon valo'szi'nu"nek tart egy u'j
rendszerva'lta'st, 45 sza'zale'k u'gy gondolja, hogy elo"fordulhat - ez azt is
jelenti, hogy az 5 exszocialista orsza'gban megke'rdezettek ko~zu~l a lengyelek
e'rzik a legkeve'sbe' stabilnak az u'j politikai rendszert.

Bege'pelte: Ko"ro~si Ga'bor
+ - Gombar szindroma II (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves (Korosi) Gabor !

	Teljesen igazad van abban, hogy a kozigazgatasi birosagok hianya a
magyar demokracia fogyatekossaga, helyesebben a demokracia hianya a vegrehajto
hatalom-allampolgar viszonyban. En ugy tudom nemcsak a nemet, hanem a francia
jogrend is ilyen birosagok segitsegevel oldja meg  az allam es polgarai kozott
felmerulo vitas kerdeseket. A kozigazgatasi birosagok felallitasat igazabol az
ellenzek sem szorgalmazza tulsagosan nagy hevvel, a kormanypartok pedig talan
eppen azert, mert ugy erzik, hogy ezek az intezmenyek korlatozhatjak
jatekteruket. A TV-R elnokenek levaltasarol intezkedo torveny azonban hatalyos,
igy alkalmazasa nem tekintheto torvenysertonek. Mas kerdes, hogy az ilyesfajta
"part-allami" torveny alkalmazasa nem  eppen "uri emberhez melto"
megoldas. Ha egyszer a kormany keptelen  "part-allami" torvenyek nelkul
kormanyozni, akkor talan valamivel kisebb langon kellene az illeto korszakot
pocskondiazni (ez persze csak esztetikai megjegyzes).		

A Gombar ugy konkretan
-----------------------
	Szandekosan kezdtem ugy az elozo irast, hogy nem a konkret ugy erdekes
szamomra, hanem inkabb a jelenseg. De ha mar itt tartunk. Valoban nehez
megerteni azt, hogy miert akarja ilyen makacsul eltavolitani a miniszterelnok
Gombart. Neha, amikor bejon, szoktam hallgatni az Esti Magazint es altalaban a
hireket, es az a benyomasom, hogy a hirmusorokaban valoban van valamifele
torekves a partatlan tajekoztatasra. Ha osszehasonlitjuk az altalaban ellenzeki
beallitottsagu lapokbol valogato HIRMONDO es Radios Hirek hangnemet az utobbi
partatlansagra torekvese nyilvanvalo.

A Gombar u~gy, mint szindroma
----------------------------
	Mi is az, ami sajatosan magyar, kelet-europai ebben az ugyben ? A
parancsuralmi rendszerben az intezmenyek felepitesere jellemzo volt egyfajta
hierarchikus, piramisos szerkezet. Ez kevesbe volt jellemzo (Magyarorszagon) a
gazdasagi egysegekre, mivel a 68-as reform megprobalkozott egyfajta
erdekeltseg (piac)-szimulacioval. Bizonyos intezmenyeknel, mint peldaul a
mediak vagy az MTA ez a felepites lenyegeben a mai napig megmaradt. Mi volt
ennek a felepitesnek a lenyege ? Az TV-R (MTA) elnoket az Elnoki Tanacs nevezte
ki a (az egy) Part KB (PB) javaslatara. Nem hiszem, hogy az Elnoki Tanacs valaha
is megkerdojelez(het)te volna a Part javaslatat, tehat az adott intezmenyek
vezetoit de facto az illetekes KB titkar vagy PB tag nevezte ki. Az elnok
ezek utan teljhatalommal rendelkezett beosztattai folott, mig feltetlen
engedelmesseget tanusitott megbizoi (az illetekes part szervek) iranyaban. Mi
tortent akkor, ha egy politikai musorban a Part elvi iranyvonalaval ellentetes
megjegyzes hangzott el (ez persze ritka volt, mivel az oncenzura ezt tobbnyire
megakadalyozta) ? A mediak es az irodalom parthusegen a Part Agitacios es
Propaganda Osztalya (APO) orkodott. Ha valami szabalytalansagot tapasztalt,
akkor "leszolt" az adott intezmeny elnokenek, aki szinten leszolt az illetekes
foosztalyra, ahol a hierarchia aljan allo renitenst megbuntettek. Ez gyors
hatekony es militans megoldast nyujtott minden "part-allam" ellenes
megnyilvanulasra. Nem csoda, hogy pl. a TV politikai musoraiban nyomat sem
lehetett latni annak a tarsadalmi erjedesnek, ami 1988-ban mar elegge
elorehaladott allapotban volt. A jo elnok azonban mindig egy lepessel az APO
elott jart. Ez egyreszt megkonnyitette az aparatusbeli elvtarsak munkajat,
masreszt az APO-nak egyfajta liberalis mazt kolcsonzott (ti. a piszkos munkat
az intezmeny elnoke vegezte el). Ez arra kesztette a hierarchia aljan vagy
kozepen allokat, hogy a hivatalos utat megkerulve a magasabb partvezetesben
keressenek szovetsegeseket, keresztapakat. Igy aztan az elnok bizonyos fokig
tehetetlen volt, mivel erezte ugyan, hogy XY tulmegy a hataron, de tudta, hogy
XY-hoz nem lehet "hozzanyulni", mert o Berecz (Pozsgay, Kadar stb) embere.
	Az en problemam, hogy minden belso atalakitas ellenere, ugy tunik a
piramisos felepites marad. Ezt sugallja az is, hogy a TV-R munkatarsai,
kozepkadereinek egy resze ma is keresztapak vednoksege alatt all (vagy azt
keresi). Kisse tyuk-tojas kauzalitasnak erzem azt a problemat is, hogy vajon mi
volt elobb: A politikus keresett bertollnokot vagy a beosztott keresztapat ? A
piramisos felepites pedig ugy tunik azert marad, mert azoknak, akik a
szerkezeti valatoztatasokba beleszolhatnak ez igy jo. Az ellenzek es
kormanypart is szivesen atvenne egy ilyen olajozottan jaro szerkezetet. A vita
inkabb azon van, hogy ki nevezhesse ki, vagy valthassa le
a pakliban jolley-jokernek szamito,
elnokot. Akie az elnok aze az intezmeny, ezt biztositja a piramisos szerkezet.
A helyzet az elnok szamara kis modositassal lehet elonyos. Ez pedig az
autonomia. Igy megszabadulhat az APO helyebe lepett instrukturaitol, viszont a
piramis tovabbra is biztositja szamara a teljhatalmat.

Kis kitero: Az MTA
------------------
	Nagyjabol hasonlo a helyzet az MTA eseteben is. Adott a teljhatalmu
(korabban marionett babkent kezelt) fotitkar, mig az osztalyvezetok helyett ott
vannak az akademikusok, akik egy-egy tudomanyterulet nagyhatalmu urai az altal,
hogy ok hataroznak a kutatasi penzek elosztasarol. Ujabban az OTKA bizonyos
fokig perturbalja az akademikusok mindenhatosagat, azonban a piramisos
felepites meg igy is hatekonyan mukodik.

Kit is sujt a piramis ?
-----------------------
	Nyilvan a piramis legaljan levoket, kulonosen az olyanokat, akik meg
keresztapat sem voltak kepesek szerezni maguknak. Szamukra tokeletesen mindegy,
hogy a politikai harcok eredmenyekent ki is az, aki kinevezi a piramis csucsan
uloket, illetve, hogy a csucson uloknek mi is a kapcsolata kinevezoikkel. A
tema engem csak annyiban foglalkoztat, hogy miutan en hazaterek nehany eves
ideiglenes kulfoldi allomasozas utan Magyarorszagra, sok hasonlo cipoben jaroval
egyutt en is a piramis aljara fogok kerulni (ez speciel az MTA-e). A megoldas
nyilvanvaloan egy teljesitmenydijazasra epulo rendszer megteremtese lenne,
mivel csak ez ad eselyt a piramis aljan alloknak a magasabban elhelyezkedokkel
szemben. Az atletikaban ugye, ha valaki megugrik egy adott magassagot, akkor
jar neki egy bizonyos mennyisegu kaloriapenz, fuggetlenul attol, hogy ki az
edzoje vagy a sportklubb elnoke. Mig az, aki nem kepes megugrani semmifele
magassagot az kenytelen "civil-foglalkozas" utan nezni.
Valahogy ezt az elvet kellene alkalmazni a TV-R-ra (MTA-ra) is.

Nehany egyebb kerdes
---------------------
	Egy helyen azt irod:
> Azt hiszem azonban, hogy amit Gomba'rral kapcsolatban i'rta'l, az a helyzet
> alapos fe'lree'rte'se'n alapul. Szerintem is hiba'zott ugyan Gomba'r, amikor
> ab ovo nemet mondott a parlamenti meghallgata'sra. De maga a meghallgata's
> ele'g bizonytalan jogi alapokon a'llt. E's ha igaz az, amit a korma'ny mond,
> akkor teljesen e'rtelmetlen volt. Hiszen a parlament a'lli'to'lag hamarosan
> elfogadja az u'j me'dia to~rve'nyt, ami ju'lius 1-vel hata'lyba le'p. Ha ez
> igaz, akkor egyszeru"en e'rtelmetlen a Gomba'r e's Hankiss ellen folyo'
> kampa'ny, hiszen a me'dia-to~rve'ny a Ra'dio' e's TV ira'nyi'ta'sa't u'jra-
> szaba'lyozza, e's az u'j szaba'lyok alapja'n u'j vezeto"ket fognak kinevezni.
> Gomba'r ma'r re'g bejelentette, e's to~bbszo~r megisme'telte, hogy lemond,
> ahogy megvan a me'diato~rve'ny. (Hankiss is mondott ilyesmiket.) Ha te'nyleg
> lesz me'dia-to~rve'ny, akkor teljesen e'rtelmetlen ido"pocse'kola's Gomba'r e'
s
> Hankiss alkalmassa'ga't vizsga'lgatni. Az ege'sznek csak akkor van e'rtelme, h
a
> a mostani me'diato~rve'ny-tervezet csak porhinte's, e's a korma'ny ezt is

	Ez megint kisse stilus kerdese (mindket oldalrol persze). A
jatekszabalyokat persze akkor is be kellene tartani, ha azok esetleg
ertelmetlennek tunnek. A problema az, hogy nem all betonfal az ertelmesen es
ertelmetlenul alkalmazott szabalyok kozott. Ha minden allampolgar maga kezdi
elbiralni, hogy melyek azok a torvenyek, amelyeket az adott esetben ertelmesen
alkalmaznak vagy sem az teljes kaoszhoz vezet. Szamos balkani es kozep-azsiai
orszag helyzete peldazza ezt. Mit szolnal ahhoz peldaul, ha egy foci-meccs
89-ik perceben 5:0-as allasnal (az esetlegesen nem a legigazsagosabb) biro
tizenegyest itel, mire a vezetesben levo csapat "Na, ne izeljen mar mester"
felkialtassal levonulna a palyarol. A fociban ilyenkor piros lap szokott
kovetkezni...

Szabo Kalman (Lund, Svedorszag)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS