Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 252
Copyright (C) HIX
1992-11-26
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
		
Varhatoan csutortok estetol pentek estig ki lesznek kapcsolva a
princetoni gepek, azaz a HIX sem mukodik.

Jozsi. /HIX/
1 Igazsagos ado, vagyonnyilatkozat es egyebek (mind)  121 sor     (cikkei)
2 Vagyonadorol (mind)  31 sor     (cikkei)
3 kis magyar vadnyugat (mind)  45 sor     (cikkei)

+ - Igazsagos ado, vagyonnyilatkozat es egyebek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Igazsa'gos ado' szerintem nincs. Amu'gy meg szubjekti'v, milyen igazsa'g-
krite'riumot va'lasztok. Egyesek szerint a vagyonado' lenne az igaza'n
igazsa'gos. (Volt erro"l tavaly vita itt is, ill. me'g a Forumban.) Ma'sok
szerint a linea'ris ado', amikor minden jo~vedelembo"l egyse'gesen x%-ot
automatikusan levonna'nak. Megint ma'sok szerint csak ero"sen progresszi'v
ado' lehet igazsa'gos (fizessenek a gazdagok.) Ez e'rte'ki'te'let dolga.

Mint i'rtam ma'r, a le'tfenntarta'si ko~ltse'gek ado'bani elismere'se'hez nincs
szu~kse'g csala'di jo~vedelemado'ra, ezt valamilyen forma'ban e's me'rte'kben
szinte minden orsza'gban megteszik szeme'lyi jo~vedelemado' mellett is.
Egye'bke'nt sem tudom, hogy ez mie'rt lenne igazsa'gosabb, mint pl. a
mindenki fizessen egyenlo"en (=fejado'), vagy egyenlo" me'rte'kben (=linea'ris
ado') elve? Persze szocialista'bb. Egye'bke'nt ellenzem, hogy a ta'rsadalom
a munkane'lku~lise'g ko~ltse'geit teljes ege'sze'ben a csala'dra ha'ri'tsa, mint
ahogy azt Szabo' Ka'lma'n felvetette a csala'di jo~vedelemado' elo"nyeke'nt.

A vagyonbevalla's persze lehet a vagyonado' elo"ke'szi'te'se, hiszen tagadja
a korma'ny. De lehet az ado'hivatal impotencia'ja'nak a'lca'za'sa'ra szolga'lo'
po'tcselekve's is. Szerintem inka'bb ez uto'bbi. Jelenlegi felte'telek
mellett mindenestre majdnem teljesen e'rtelmetlen, csak az aktakukacok
papi'r- e's kukucska'la'si ige'nyeinek kiszolga'la'sa'ra szolga'l.

A no"gyo'gya'sz jo' pe'lda. Ko~zhiedelem szerint a no"gyo'gya'szok tu'lnyomo'
to~bbse'ge ado'csalo'. (E'n is osztom a ko~zhiedelmet. Mellesleg
orvosismero"seim a'lli'tja'k, hogy egyre keve'sbe' jogosan, mert a ta'rsadalom
elszege'nyede'se'vel rohamosan cso~kken a ha'lape'nzt fizeto" betegek ara'nya
e's az a'tlagorvosok beve'tele.) Az ado'csala's azonban valo'ja'ban nem a
no"gyo'gya'szok e's egye'b orvosok bu"ne, noha persze o"k ko~vetik el, e's
o"ket bu"ntetne'k meg, hanem a korma'nye', ami ige'rete ellene're elszabota'lta
egy olyan ege'szse'gu~gyi (ta'rsadalombiztosi'ta'si) rendszer bevezete'se't,
amelyben (valo'ban rendki'vu~li eseteket kive've) automatikusan megszu"nne a
jelenlegi "ha'la"pe'nz, vagyis vesztegete's. (Hiszen az ember elso"sorban
nem aze'rt ad az orvosnak, mert csak i'gy tudja kifejezni a ha'la'ja't, nem
is aze'rt, mert szocia'lis e'rze'ke, az orvosok alacsony fizete'se felett
e'rzett felha'boroda'sa erre indi'tja, hanem aze'rt, mert ezzel javi'tani
pro'ba'l a helyzete'n. Vagyis a teljesen szoka'sos korrupcio's csapda'ro'l van
szo', az orvos adott esetben a korrupt hivatalnok szerepe't ja'tsza. Nem
ke'tlem, vannak, akik komoly lelkiismeretfurdala'sok ko~zepette. Gyani'tom,
viszonylag ritka, amikor az orvos te'nyleg "bevasalja" azt a ti'zezer forintot.)

Egy tisztesse'ges ta'rsadalombiztosi'ta'si rendszerben a beteg tudna', pl. mert
ala'i'rna' a sza'mla't, hogy az orvos ???ezer forintot kapott a munka'ja'e'rt
a biztosi'to'to'l, e's esze'be sem jutna me'g ?ezret melle'rakni. A jo'
kiszolga'la'st pedig nem vesztegete'ssel kellene ele'rni, ha a polga'r oda
mehet, ahova akar, e's az orvosok, a korha'zak jo~vedelme atto'l fu~gg,
ha'nyan akarnak oda menni. Elvben persze valami ilyesmit vezetett be a
korma'ny a ka'rtya'val, csak e'pp u'gy, hogy rendki'vu~li eseteket kive've ne
legyen e'rdemi hata'sa.

A pe'lda a "la'thatatlan" jo~vedelmek jelento"s re'sze're igaz. Egy ma'sik
nagyon jelento"s re'sze meg nem ado'proble'ma; a rendo"rse'gre tartozik,
mert a jo~vedelem bu"ncselekme'nybo"l sza'rmazik.

A vagyonbevallata's ige'nye teha't eleve a korma'ny rossz munka'ja'nak
ko~vetkezme'nye. Azzal persze egyete'rtek, hogy minden becsu~letes ado'fizeto"-
nek az az e'rdeke, hogy ne legyen, ne lehessen jelento"s ado'csala's, ehhez
azonban az kell, hogy egyszeru"en elleno"rizheto" ado'to~rve'nyeket i'rjanak
e's olyan viszonyokat teremtsenek, ahol nem a polga'rok jo'e'rze'se'n mu'lik,
bevallja'k-e jo~vedelmeiket. Ele'g nevetse'ges a borravalo' o~nbevalla'sa.

A vagyonnyilatkozat legjobb esetben is csak arra lenne jo', hogy felhi'vja a
figyelmet arra, valaki la'tva'nyosan to~bbet ko~lt, mint amennyi jo~vedelme'ro"l
a hivatal tud. (Me'g ez sem szu~kse'gszeru", hiszen csak akkor tu"nik fel, ha
ingatlanba, stb. fekteti. Ha elko~lti - pl. ku~lfo~ldi utakra -, mit sem e'r a
vagyonnyilatkozat.)

Ez o~nmaga'ban viszont szinte semmit sem e'r, hiszen (to~bbek ko~zt az anoni'm
takare'kbete'tek ko~vetkezte'ben) nem vonatkozik, nem vonatkozhat a pe'nzre a
vagyinnyilatkozat. Mindig mondhatom, hogy a most vett ize're me'g 6 e've
kerestem meg a pe'nzt (csak 5 e'vig kell elsza'molni a jo~vedelmekkel, azta'n
eldobhatom a papi'rokat, nem kell tudni igazolnom az a'lli'ta'st), csak eddig
jelszavas bete'tben vagy ke'szpe'nzben tartottam. Bizonyi'tsa'k be, hogy nem
i'gy van. (A'rtatlan vagyok, ami'g be nem bizonyi'tja'k, hogy te'nyleg volt
olyan jo~vedelmem, ami uta'n nem ado'ztam.) Me'g azt is mondhatom, hogy 6 e've
persze csaltam ado't. Az ado'csala's ele'vu~le'se 5 e'v. (5 e'v mu'lva ma'r mit
sem e'r a mostani vagyonnyilatkozat.) Egyszeru"en megfoghatatlan, aki i'gy
ve'dekezik. Mindaddig, ami'g nem ad nyugta't a szu~le'sz, e's nincs tanu',
nyugodtan csalhat, nem bukik le. Nem kell fe'lnie akkor sem, ha az Alkotma'ny-
bi'ro'sa'g esetleg a'tengedi. Ami engem nagyon meglepne, nem ve'letlen, hogy
Kupa azonnal lea'lli'ttatta, ahogy bejelentette'k az alkotma'nybi'ra'k:
e'rdemben foglalkoznak a beadva'nnyal.

Ehhez ke'pest melle'kes, hogy a vagyonnyilatkozatban szereplo" informa'cio'
nagyon gyakran semmi segi'tse'get sem nyu'jt annak megi'te'le'se're, e'rdemi-e
a vagyonno~vekede's. Kb. annyit tudnak meg, hogy van egy ha'zad, de hogy annak
mennyi is az e'rte'ke, azt ma'r gyakorlatilag nem. Ra'ada'sul egyeseket
arra o~szto~no~zhet, hogy pe'nzu~ket ne fektesse'k be, hanem ke'szpe'nzben,
vagy bankbete'tben tartsa'k, ami ro~vid ta'von a korma'nynak ugyan nagyon
kellemes, mert felhaszna'lhatja a ko~ltse'gvete'si hia'ny finanszi'roza'sa'ra,
az orsza'gnak azonban kimondottan ha'tra'nyos. Persze a vagyonado' bevezete'se
enne'l sokkal rosszabbat tenne az orsza'gnak, mert az ve'gke'pp arra
o~szto~no~zne, hogy az emberek ne fektesse'k be jo~vedelmu~ket a gazdasa'gba.
Egyelo"re nincs Magyarorsza'gon vagyonado', e's reme'lem, nem is lesz.

A Szabo' Ka'lma'n felemlegette ingatlanado' nem vagyonado'. Re'szben aze'rt,
mert a vagyonnak csak egy re'sze're vonatkozik, ma'sre'szt, mert az ingatlan
fizikai jellemzo"i (me'rete) e's nem e'rte'ke alapja'n vetheto" ki. (Egye'bke'nt
a korma'ny az ado'mentes ku~szo~b elto~rle'se't tervezi. Eddig nem eze'rt nem
fizettek ilyet a polga'rok, hanem mert kivete'se csak egy leheto"se'g, e's nem
ko~telezo". A legto~bb o~nkorma'nyzat u'gy do~nto~tt, egyelo"re nem veti ki.
Ha a parlament elfogadja a jo~vo" e'vi ko~ltse'gvete'st, akkor nem biztos,
hogy jo~vo"re is lemondhatnak erro"l, mert le'nyegesen kevesebb pe'nzt sza'n a
korma'ny az o~nkorma'nyzatok finanszi'roza'sa'ra, mint ide'n.)

A vagyonnyilatkozatto'l, a jo~vedelemado'za's mo'dja'to'l e's me'rte'ke'to"l
teljesen fu~ggetlen ke'rde's, mie'rt no"tt i'gy meg a ko~ltse'gvete'si deficit.
Alig hiszem, hogy ennek sok ko~ze lenne az ado'csala'shoz. (Ne feledju~k,
hogy az Antall korma'ny le'nyege'ben kiegyensu'lyozott ko~ltse'gvete'st vett
a't, e's a jo~vedelado'-rendszer azo'ta inka'bb a ko~ltse'gvete's java'ra, mint
ka'ra'ra va'ltozott.) Ez re'szben a gazdasa'gi va'lsa'g ko~vetkezme'nye, e's
ennyiben a korma'ny nem tehet ro'la, vagy legala'bbis nem ko~zvetlenu~l.
Re'szben azonban a ma'r megleheto"sen re'go'ta tudottan szu~kse'ges reformok
halogata'sa'bo'l sza'rmazik. E's ez nem felte'tlen szocia'lis ke'rde's. Persze
lehet az is, pl. a szocia'lis jellegu" juttata'sok a'lampolga'ri jogu' helyett
ra'szorultsa'gon alapulo' osztogata'sa. Az alapveto" proble'ma azonban az,
hogy az a'llamha'ztarta's nagy kiada'sai te'teleine'l: oktata's,
ta'rsadalombiztosi'ta's a korma'ny va'ltozatlanul fenntartja a kora'bbi,
pazarlo' mechanizmusokat, mert fe'l a va'ltoza's (ta'rsadalmi) ko~ltse'geito"l.
I'gy viszont egyre rosszabb szolga'ltata'st nyu'jt egyre dra'ga'bban.

Ko"ro~si Ga'bor
+ - Vagyonadorol (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Szalon es Szabo Kalman!

Nem akarok a kerdesbe reszletesen belemerulni, mert sajna nincs sok idom.
Ezert is elnezest kerek Bimbo Katatol, akinek ados vagyok a valasszal, de
talan roviesen tulleszek a nehezen es megvalaszolom a kerdeseket.

Mindossze annyit szeretnek hozzatenni a velemenyedhez, hogy a vagyonado egy
gyilkos dolog, hacsak eppen azokat a dolgokat (mindennapi hasznaltai eszko-
zok, pl. auto, ill. lakas), amiket a legkonnyebb szamontartani es ellenoriz-
ni nem vonjak ki alola. Kis jovedelmu szemelyek vagyonado eseten hamarosan
es rohamosan tonkremennenek, kulonosen a nagy csaladosok

A 70-es evekben egy lakast epitettem. Nem volt tokem, sajat magam csinaltam.
Ezek utan igen komoly ertekke valt. Ha bevezetik a vagyonadot, akkor el
kellett volna adnom. De eppen akkor a kisebb lakasok felertekelodnek igy
mehettem volna az utcara, mert a jovedelmembol a beigert adot keptelen
lettem volna (adozas utan!!!) kifizetni es ha el is tudtam volna adni a
laksomat, nem tudtam volna 6 szemelyes csaladomnak masikat venni belole.

Kalman, illuzio az, hogy a maganszemelyek adojabol lehet kifizetni az allami
adosagokat. A maganszemelyek adoja a teljes adohoz kepest nem akkora, hogy
annak 5-10%-os novekedesevel az allam barmit is nyerne. Kulonosen igaz ez
a maganszemely altal mas maganszemelynek adott jovedelemre vonatkozoan. Az
ugyanis mar adozott jovedelembol folyik.

A vagyonadot en ugy ertekeltem, hogy az a kozeposztaly tokeletes tonkretetelet
szolgalja, mas haszon nincs belole. Vagy gazsulazol, vagy megdoglesz! En
ezt erzem ki belole. Az adobevetelek hianya zommel cegek be-nem-fizetesebol
ered es ezen a vagyonado semmit sem valtoztatna.

Udvozlettel: Cser Ferenc
+ - kis magyar vadnyugat (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

CSURKA ISTVAN NYILATKOZATA

 Soha nem volt es sohasem lesz szandekomban faji, szuletesi alapon megitel-
 ni embertarsaimat, hanem mindig a vallalas, a teljesitmeny es a tett alap-
 jan - all Csurka Istvannak az MTI-hez eljuttatott nyilakozataban.

 Elszomorodva tapasztalom, hogy sok magyar zsido honfitarsunk megbantva er-
 zi magat a tanulmanyom es annak durvan celzatos atmagyarazasaban keltett
 zurzavarban - irja az MDF alelnoke.

 Csurka szuksegesnek tartja leszogezni, hogy Rakosit,Kun Belat,Aczel Gyorgyot
 es tarsaikat nemcsak a magyarsag, hanem a zsidosag aruloinak is tekinti,s
 termeszetesnek tartja, hogy a magyar zsidok sem azonositjak veluk magukat.

 -----kepujsagbol loptam !!!--mi lesz most velem ??? --lecsuknak ???-------

 Csurka damage-controlja egeszen komikus,hasonlit arra amikor boldogult
 Peter Sellers megigazitotta a Chief Inspector osszeborzolodott
 nyakkendojet (ilyenkor szegeny altalaban kiesett az ablakon,vagy
 ha mar korhazban volt osszetorte a masik labat is).
 I mean,edeseim,Zacsek testver mar tisztazta egyszer,hogy magyar zsido
 az nincs,Stolmar Icus megvilagitotta ,hogy Szabad Gyorgy SZDSZ-es
 vallasu,az obudai MDF-es fonok liber-cionizmusrol ertekezett nehany
 minutaval azelott,hogy Fonay lebolsizta,azokat akik esetleg egy kesobbi
 elore nem jelezheto idopontban kifogasokat tamasztanak a fasizmussal kapcso-
 latban.Porubszky-Potyka-Pista "konzervativ gondolkozasu fiatalok"-nak
 nevezett nehany horogkeresztektol roskadozo skinheadet,es a jo Csurka
 ezekkel az urakkal,illetve Stolmar es Kery urasszonyokkal tobbszor meghitt
 kozelsegben lett fotografalva.
 Aki nyolc (8) oldalnyi Lebensraumot es genetikai romlast,tel-avivi (+parizsi
 new-yorki ne felejtsuk el szegeny Arpi bacsinak tulorazni is kell am)ugynok
 allamelnokot,szabadkomuvest,kozmopolita zsido erdekeltsegu Nemzetkozi
 Valutaalapot AT TUD MAGYARAZNI ,raadasul DURVAN es CELZATOSAN az
 azert tud valamit.
 Szinte latom,amint Antall Joco a la John Wayne megkeri Csurkat ,hogy
 ha lehetne ide meg tessek valamit irni a nem azonosulasrol,o igazan
 nem arra akar celozni,hogy ez a Winchester a maga sajatsagosan a Mester
 homlokara valo iranyulataval,barmino fenyegetettseget is jelent,uriemberek
 kozott szo sem lehet ilyesmirol,de megis,jobb ez igy...
 Egyebkent lattatok mar III/III-as mintaju lofegyvert ? Mert ez
 igy nehany ezer merfoldrol,hatasmechanice annak tunik...
 Csak dragaim en azt nem csipem a westernekben,amikor a bad guy
 epp elarulja,hova rejtette a farmer lanya megtakaritott penzecskejet
 de kozben a keze lassan elindul a pisztolytaska fele...
 Jocokam !!! Lojj !!! Biztos ami biztos...EG

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS