Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 1423
Copyright (C) HIX
2004-03-21
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 A halott-feltamasztas atok-aldas vonzatai. (mind)  529 sor     (cikkei)

+ - A halott-feltamasztas atok-aldas vonzatai. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A cikkben a szellemi tulajdon és elsőbbség kérdései is szóba kerülnek 
egy merőben új megvilágításból. 

 
Kedves Lista! 

 
Németh Sándor Hit Gy. Vezető lelkész a Vidám Vasárnap ATV adásain 
leragadni látszik azon a mondanivalón, hogy 

-           belátható időn belül megkezdődik a feltámadás, 

-           mindenki meg fogja látni, 

-           azt rögtön egy nagy kinyilatkoztatási korszak fogja 
követni,

-           egyszer még azt is mondta, hogy a Messiás fogja 
bemutatni a halott-feltámasztást. 

-           Az a prófécia teljesen mindennapos az ATV-s Vidásm 
Vasárnapokon, hogy rövid időn belül itt van a Messiás, 

 Kimondottan úgy beszél, mint akinek egészen konkrét értesülései 
vannak. Nevezetesen szinte már nem is egy prédikátor lelkesedésével 
beszél ezekről a kérdésekről, hanem egy szemtanú és riport-alany 
tipikus hanghordozásával. 

Előre bocsátom, hogy apám március 14.-i halála, és néhány hozzám 
közel álló ember valamely szülőjének ezen dátumhoz kísértetiesen 
közeli halála okán számomra most különösen fontos ez a téma. Amúgy 
a látókörömben lévő összes halál-esetben hetek, sőt hónapok óta 
várható eseményről volt szó, és nem váratlan tragédiákról. Érdekes, 
hogy lélektanilag sokkal egyszerűbb a közeli feltámadással foglalkozni, 
mint rendesen összeomolni egy közeli hozzátartozó halála okán. 
Számomra tehát nem meghalt az apám, hanem csak átigazolt a 
feltámadásos erőfeszítéseim szakmai felségterületére, és az „ott” való 
jelenlétével fokozta annak aktualitását. 

Természetesen üdvözlöm Németh Sándor kiállását és munkásságát, ám 
a dolog logikai elágazásainak leltárját is még teljesebbé óhajtom tenni, 
mint az a szint, ahol leragadni látszik a mondanivalója. Különösen 
érdekes következtetéseket kínál az az állítása, hogy a Messiás fogja 
bemutatni az első feltámadásokat, illetve hogy ezt egy nagy 
kinyilatkoztatási korszak fogja követni. Ami az előbbit illeti, ezek szerint 
minden druida Messiás volt, ugyanis a harcba menő kelta harcosok 
bátorsága nyilvánvalóan a korabeli boszorkány-szombatok 
intézményének volt köszönhető; - ahol a druidák előzetesen néhány 
korábbi eltávozottat megmutattak a még testben élő 
hozzátartozóknak, /-méghozzá minden érzékszerv számára-/. Mivel 
Shamhain-kor „beszélőt” is szerveztek velük, így a harcosok másképp 
mentek harcba, mint ha nem tudták volna, hogy mi vár rájuk az 
esetleges testi halál után, egyáltalán vár-e rájuk valami, ha meghalnak 
a csatában…… 

A Teremtő ma nyilvánvalóan csak olyan mértékben, olyan ütemben és 
olyan feltételekkel engedi ezeket a feltámadásokat, amilyen mértékben 
és körülmények közt ez a jelenség képes javítani a férfi-nő viszony 
egészét a Földön. De legalábbis a visszatérések kérdéses és 
mérsékelten esélyes esetei sem veszélyeztethetik a férfi-nő viszony 
jelenlegi általános szintjét. Mellesleg ez a garancia lényegében 
majdnem automatikusan benne foglaltatik a feltámadásban, mert 
hiszen a 3 dologból, (-szex, étel, merülő fürdő-) éppen a testi szerelem 
a legfontosabb, és ebben a kérdésben bizony mélyponton van az 
emberiség: Legfeljebb nem fordít rá kellő figyelmet, hogy ezt a tényt 
beismerje és kezelje. Ám elővigyázatosan kell folytatni a „procedúrát”, 
mert az sem véletlen, hogy ez a lehetőség gyakran teljesen eltűnt a 
földről, hol több száz, máskor esetleg néhány ezer évre. 

Ám ami a küszöbön álló kinyilatkoztatási korszakra való ismétlődő 
utalásokat illeti az említett prédikációkban, ahhoz is akadnak pontosító 
célzatú hozzáfűznivalóim. Én ugyanis a ’kinyilatkoztatás intézménye’ 
helyett a ’közvélemény elé való felterjesztés intézményét’ részesítem 
előnyben. Legalábbis remélem, hogy vagy eljött ez a korszak, vagy 
legalábbis küszöbön áll, és ki lehet hozni ezt a vívmányt a tudatossági 
fejlődés mai szintjeiből. 

Régen a próféta előbb „mutatott” valamit, pl. egy aláhulló tűzzel, vagy 
éppen egy sarkalatos ügyben kimondott és rövidesen be is teljesült, 
igazán jelentőségteljes próféciával hívta fel magára a figyelmet; - majd 
abból a lendületből tartott egy olyan rendelkezési vagy profetikus 
folytatást, amely kinyilatkoztatási státuszához a „mutatvány” 
kivételessége okán nem férhetett kétség. Ám a dolgok logikai egyenleti 
színvonalát még ma is csak nehezen képes felismerni és kezelni egy 
átlagos kortárs-elme. 

Németh Sándor gondolatmenete diszkréten követi ezt az ószövetségi 
klisét, de /-talán idő-korlátok és terjedelmi okok miatt-/ nem érkezik 
meg azon újszövetségi kliséhez, amely szerint Jézus azt mondja, hogy 
egy későbbi generáció még annál is nagyobb csodákat fog művelni, mint 
amit Őtőle magától láthattak a tanítványok. Ugyan nem így fogalmaz, de 
egy későbbi egész generáció szintje Jézus szavaiból úgy is 
nyilvánvaló….. (-János Ev. 14, 12-) 

Tehát ezen különbség előkészítéséhez lehet egyelőre titkos dolgokat 
művelni, de a két szint közötti határon nem lehet elbizonytalanodni, 
főleg nem elszabotálni az előre haladás kulcs-komponenseit. Ugyanis 
onnantól fogva, hogy bevilágítottunk Lucifer szoknyája alá, így immár 
erőteljesen fogy a titkok és titkolózások értelme

Jézus a hal-sokszorosítás, halott-feltámasztás és egyéb 
nyilvánvaló „csodák” után önmaga feltámadásával nyomatékosította, 
hogy a mondandói örök időkre megszívlelendők. Németh Sándor nagyon 
helyesen emlegeti, hogy Jézus nem titkos, hanem a lehető legszélesebb 
nyilvánosság számára szánt feltámadása csak az első volt ebben a 
dicsőségesnek szánt folyamatban. Ám volt ezeknek a hajdani 
csodáknak több, mára egészen nyilvánvalóan nem kívánt mellékhatásuk 
is. Ha tudunk róluk, akkor talán tudjuk hárítani a kockázatokat, és 
éppen a saját javunkra fordítani mindazt, amely vonatkozások a 
tudatosság híján anno a hátrányunkra sültek el. 

-           Nevezetesen pl. az, hogy ezek a csodák a tudatossági 
evolúciót fékezték be az azokkal konfrontálódó tömegek esetében. Ez 
az a fontos tényező, amely miatt a prófétáknak egy bizonyos idő után 
rendre „ki kellett szállniuk” az életművük környezetéből. 

-           Vagy pl. az, hogy az illető személyiségtől megkövetelték 
/-
volna-/ az aktuális háború/-k-/ mágikus támogatását, ami az előbbi pont 
számos vonatkozásával való logikai korrelációként is felfogható. 
Jézusnak pl. kimondottan Róma-ellenes zelóta-főparancsnoki 
felkéréseket kellett kerülgetnie, tehát Jézus vagy befékezte volna a 
történelem sajátságos mechanizmusait, ha teljesíti ezeket a 
kívánságokat, vagy távoznia kellett, és mint tudjuk, ez utóbbit 
választotta. 

-           Nem lehetett megmondani az embereknek, hogy Lucifer 
létjogosultsága női, és az ilyen személyiségek pedig sehogy sem tudták 
józan észre téríteni az Éjszakai Égbolt Királynőjét……. Illés is a 
mutatványai előtt éveket töltött egy özvegyasszonynál vendégségben; -
 vélhetően ezzel a kifejezett céllal, hátha meg tudja győzni, hogy úgyis 
meg kell térnie, de csak a saját marhaságának köszönje, hogy ennek 
érdekében le is kell buknia az emberek előtt. 

-           Mivel Lucifer soha sem tért meg, így az ilyen történelmi 
személyiség körül /-a speciális női kulcsait használván-/, a nőkön 
keresztül olyan borzalmas szarkavarást csinált, amely mint minta, mint 
szétsugárzó példa eleve tarthatatlan volt és marad. Ilyen volt Dávid 
rendkívül sajnálatos esete is Betsábéval, /-aki rövidesen Salamon 
anyjává vált-/. Ebben a történetben azóta is Dávidot hibáztatják a 
prédikációk és a bibliai lábjegyzetek. Ám azt senki sem vizsgálta, hogy 
amikor Betsábé végre Dávid közelébe jutott, akkor a saját férjére 
vonatkozóan milyen gátlástalan hazugságokkal táplálta a királyt, aki 
erre „beindult”……. Úriás, Betsábé férje látványosan a szabad ég alatt 
alszik, tehát nem az asszonyával. /-Ószöv. 2. Sámuel 11, 9-13.-/ Élek a 
gyanúval, hogy Betsábé „beetette” Dávidot, hogy a férje tüntetően nem 
alszik vele, és ez az oka annak, hogy más férfiak után „kénytelen” 
érdeklődni. Holott Úriás nyilván ez utóbbi következményeképpen és 
nem annak okából aludt a szabad ég alatt, azaz végső soron 
látványosan tüntetett az őt sújtó házasságtörés ellen. Tehát ismétlem, 
hogy Lucifer borzalmas szarkavarásainak látenciája számára is kellett 
lennie némi tartalék időnek, amelynek azonban véget is kell szabni, 
mert az nem tarthat örökké. Ez egy fontos elem a tudatosságot 
befékezni és stimulálni egyaránt képes logikai egyenletekben. 

Ezek tehát a csodák nem kívánt mellékhatásai. 

A történelem és a tudatossági evolúció kívánatos „végtermékeként” 
egyértelműen a logikai egyenletekkel való érett és felelősségteljes 
bánásmódot kell tekintenünk, méghozzá tömeges szinten. Nevezetesen 
legalább azon a szinten, hogy a tömegeken belül egy kritikus rész-
tömegnek éretten és biztosan kell kezelniük a logikai egyenleteket. Ez 
esetben a régi /-fentebb taglalt-/ modellre nincs többé szükség; - 
nevezetesen, hogy 

-           a tudatossági evolúció befékezése, 

-           a konfliktusos, sőt háborús veszély fokozódása, 

-           illetve férfi-nő viszony aberrálódásának további 
fokozódása árán 

lehetne csak és kellene a tömegek látókörébe vonni, illetve 
megfontolási készletébe beiktatni olyan alapelveket, illetve 
kinyilatkoztatásokat, amelyeknek pedig a logikai egyenletek 
folyamodványaképpen kell kiforrniuk az emberek kulturált 
egyakaratúságában. 

Noha Németh Sándor nem mondta ki, de logikailag nyilvánvalóan nem 
kizárt, hogy tudhat olyan kísérleti csoportokról, amelyek az általam is 
leközölt szellem-sűrítő klisével próbálják meg „tartósítani” a szellem-
látogatások alanyait. Még időben vágjuk el ennek a jelenségnek a nem 
kívánt mellékhatásait, hogy áldással tudjuk üdvözölni egymást ezen 
csoportokkal; - alakuljanak meg bár csak később az ilyen társaságok, 
avagy legyen bár befejezett, de egyelőre titkos tény, hogy már esetleg 
zajlik ilyen igyekezet a közléseim nyomán. 

 

-           A szükséges logikai egyenletek nyilvánvalóan hiányzó 
eleme Lucifer léte volt, de ami még fontosabb, Lucifer női 
létjogosultsága képezte ama kényes, hiányzó kulcs-elemet. Az 
ilyen „feltámasztó” csoportoknak kell tudniuk kezelni Lucifer férfi-test 
lopó igyekezetét, amely tudás-többlettel azok minden bizonnyal sajnos 
nem rendelkeznek hozzám képest. Csak ezért remélem, hogy nem is 
léteznek, vagy ha mégis, akkor nem óhajtanak versenyezni velem, mert 
evidens, hogy ez esetben Lucókánál volna a gyeplőjük. Honnan 
veszem, hogy ha léteznek, akkor nem rendelkeznek Lucifer kezelésének 
többlet-tudásával? Hát, a saját ilyen „sűrítő” igyekezeteim tapasztalatai 
nyomán, amelyeket terjedelmi okokból most nem vagyok képes 
megosztani. Habár ha lenne ADSL-em és több szabad időm, akkor 
belevágnék e hátrány ledolgozásába is. Továbbá az eddigi Lucóka-
szakosodottságú írásaim is arról tanúskodnak, hogy aki valamibe 
másokhoz képest jelentős többlet-energiát fektet, azon azért meg is 
szokott látszani az erőfeszítések eredménye……. Nyilván más fontos 
dologban ugyanezért lehetek lemaradva: és bizony ezért lesz az a 
legaktuálisabb klisé, hogy mások gyenge pontjait csakis a tisztesség és 
szeretet-buzgóság nevében volna szabad rövidre zárni a saját erős 
pontjainkkal. Nem pedig titokban, és rosszhiszeműen, ahogy ez 
manapság teljesen megszokott. 

-           A szükséges logikai egyenletek pikáns, de 
tulajdonképpen egyre nyilvánvalóbb tartozékát az az időközben 
abszolút világossá vált tapasztalat képezi, hogy éppen az elemzett 
feszültség-fokozó/-dó-/ kockázat okán az ilyen jelenséget és 
lehetőséget egyedül én tálalom mások számára teljesen nyíltan, 
miközben senki nem osztja meg velem az ugyanilyen kísérleteinek 
tapasztalatait, de még magát a hírt sem. Se a listákon, se magánban. 
Tehát ha létezik ilyen csoport, az nyilvánvalóan engem 
szeretne „beelőzni”, és a náluk készülődő „kinyilatkoztatásokat” 
igazolni, támasztani alá a feltámadási folyamat irányítása és 
úgynevezett „elsőbbsége” okán. 

-           Ami a lényeg, hogy mutatványokat nem használhatunk fel 
kinyilatkoztatások alátámasztásául, mert akkor Copperfield Dávid és Uri 
Geller köré máris meg lehetne szervezni az ilyen „kinyilatkoztatásokat” 
Sőt, talán Rodolfót is kár volt kihagyni…..”?” Mellesleg Uri Geller utasított 
már vissza ilyen „megkereséseket”, nevezetesen, hogy jelentse ki 
önmagáról, hogy ő a Messiás, és mindent fizetnek körülötte…. Meg lehet 
hát nyugodni, Uri Geller nagyon korrekt ember, és nem lesz kötelező 
mindenkinek ferde nyelű kanalakkal kanalaznia a lebbencs-levest vagy 
a tökfőzeléket…….. 

-           Ha pedig mutatványokat nem használhatunk fel, akkor 
maradnak a logikai egyenletek köré szerveződő, tömegen belüli 
tudatos, kritikus rész-tömeg elérésére törekvő igyekezetek: Amely rész-
populáció már belátja az eddigi kinyilatkoztatásoknak a Teremtőtől való 
eredetét, ám amely többé nem fogad el hiányos logikai 
egyenleteket „kinyilatkoztatásnak”; - mert immár minden szükséges 
adat rendelkezésre áll, hogy senki többé ki ne játszhassa a 
fennmaradást stabil adatként kezelő logikai egyenleteket 
mindenféle „main stream” blöffökkel…….; - ahogy azt ma lépten-nyomon 
megfigyelhetjük. Ezért írtam, és ragaszkodom hozzá, hogy a 
kinyilatkoztatások korszakát fel kell váltania a közvélemény elé való 
felterjesztések korszakának. És csak abban a sajnálatos esetben 
visszatérni a kinyilatkoztatások intézményéhez, ha ez a tömeg-
tudatossági kísérlet látványosan megbukott. Ám ez utóbbi esetben ne 
számítsanak semmi jóra azok, akik miatt megbukna a kísérlet; - tehát 
ennek az „esedékes” bukására való sanda blazírozással nagyon 
javaslom óvatosnak lenni. 

A ’kinyilatkoztatások’ helyett ’logikai egyenletek’ korszakának kulcs-
motívumául magát A FELTERJESZTÉS INTÉZMÉNYÉT terjesztem fel a T. 
Közvélemény elé. Tehát Németh Sándor vasárnapi igehirdetéseit a 
magam részéről igen kiváló, közvélemény elő történő 
FELTERJESZTÉSKÉNT tudom dicsérni és támogatni, csakúgy, mint azt a 
tényt, hogy a Vidám Vasárnap igehirdetései még nem lépték át a 
közvélemény elé való FELTERJESZTÉS és a NYILVÁNVALÓ ÚJ 
KINYILATKOZTATÁSI SZÁNDÉK közötti HATÁRT. Ám hogy soha ne is 
lépje át ezt a határt senki, főleg egy komoly életmű csúcsán lévő 
lelkésszel ne történhessen meg ez a blama, (-de még azzal a 
környezetével sem, akikkel komolyan veszik egymást-) így a magam 
részéről 

-           a végidős logikai egyenletek áramlatát óhajtom 
támogatni, 

-           magukat az egyenleteket még tovább vezetni, 

-           és hogy azokban a Fennmaradás stabil adati státusz-
kezelésében érjen engem utol mindenki, akinek bármiféle ambíciói 
vannak a közvéleményi felterjesztésekben……. 

-           No és Pál apostol Első Korinthusi Levelének 15, 50-53 
részére épülő „prófécia” értelmezése körül bizony eldől a Fennmaradás 
stabil adatként való kezelése, vagy éppen közvetett lesajnálása, amire 
a mai ún. „main stream” meglehetősen nyilvánvalóan felépül. 

Legvégül felismerem azt a szükségszerűséget, hogy ezen kérdéskörben 
kell tárgyalni a szellemi tulajdon kezelésének napjainkban nyilvánvalóan 
keserves közállapotát is. 

Ha ugyanis 

-           valakinek a szellemi tulajdonát „átemelik”, a „helyzetét 
beelőzik”, 

-           az illető elsőbbségét nyilván körömszakadtáig 
megkérdőjelezik, 

-           akkor ez magában hordozza a jogos szellemi tulajdonos 
elrejtésének, letagadásának, sőt, akár fizikai kiiktatásának 
nyilvánvalóan várható következményét is; - amelyet immár hovatovább 
jobban megszokhattunk, mint azt, hogy szalámis szendvicsre nem 
szórunk se kakaót, se fahéjat, vagy azt, hogy a kapucsinóba nem 
szórunk kecsöpöt. 

Nos, a szellemvilág ilyen kárvallott és kisemmizett szellemi-termék 
tulajdonosokkal van tele, akiktől lenyúlták az életművét, sőt, 
ha „kapálózott”, akkor még a halálba is átsegítették. Olyan feltámadást 
pedig nyilvánvalóan nem támogat a Teremtő, amely a szellemi tulajdon 
valódi tulajdonosait még most is kirekesztené a jussukból, 
állandósítaná a jelenlegi közállapotokat, tehát 
tulajdonképpen „visszaküldené” az érintetteket: „Tágulj visszafelé Pubi, 
úgyis megszoktad már odaát…….!” Ez a Feltámadás Intézményének 
igazán kényes pontja, amelynek kezelésére felkészültnek érzem 
magamat. 

A feltámadásra vonatkozó logikai egyenletek nem másban végződnek, 
mint feltételes átkokban és áldásokban, amelyeket az ilyen 
visszaérkezőkre kell majdan kimondani……..; - remélhetőleg akárki és 
mindenki mély egyetértésével, pl. Németh Sándoréval is. 

Amikor megfelelő terjedelemmel foglalkoztam ezzel a kérdéssel, akkor 
írtam, hogy az ilyen szellemek akár egészen a visszajövetelükig 
támadhatják az átkok nyomán a visszatérést megakadályozó kulcs-
személyiségeket; - amiért a halál-verkli váltóját nem állítják visszafelé, 
hanem a halál befogadó közegét terhelik túl a jelenlegi trendek mulya 
meghosszabbításával. Ám amint visszajöttek, a mindenkinek 
mindenkivel való békéjét, földi paradicsomi egyakaratúságát célzó és 
megtestesítő ügybuzgó él-populációvá kell válniuk, méghozzá egy 
szempillantás alatt. Nevezetesen pl. egyenként, és külön-külön is: tehát 
már a legelső visszatérőre ez a mérce legyen érvényes. Ők tehát nem is 
a jelenbe, hanem egy képzeletbeli idő-hézaggal megtoldva a jövőbe 
lépnek vissza a múltból. Az időbeli fizikai párhuzam ellenére tudati 
párhuzamról egy bizonytalan, de jelentőségteljes ideig nem 
beszélhetünk. Ha pedig a visszatérésüket csak azok a körök 
szervezhetnék, akik ezt a visszatérítési intézményt éppen a saját 
korábbi vétkeik miatt 

-           egyesekre nézve szelektív protekcióval, 

-           míg másokra vonatkozóan csak kontraprotekcióval 

volnának hajlandóak működtetni, akkor minden bizonnyal a Teremtő 
részéről az igyekezetüket semmiféle támogatás sem fogja kísérni. 
Esetleg csak egy-egy részleges útbaigazítás, amelyre ez az írás 
rájátszik…… Utána azonban mindennek a helyére kell zökkennie. 

Csak majd ha az ilyen csoportok kollektív átfogó megnemtámadási 
szerződést kötnek egymással, /-egyáltalán tudni fognak egymásról-/ 
majd akkor válik nyilvánvalóvá a Teremtő engedélyének és 
támogatásának elengedhetetlen szükségszerűsége; - amely 
értelemszerű logikai tényezőről való megemlékezésemmel lám 
regeneráltam azt az elsőbbségemet, amelyet amúgy sem tudott senki 
sem elvitatni tőlem. 

Ezekkel az áldásokkal terjedelmi és gazdasági okokból most nem 
foglalkozom, ám egy szorosan ide tartozó kulcs-logikumot még 
beleveszek ebbe az írásba: Ha a Teremtő Isten és a Teremtett Lucifer 
közül 

-           az egyik a Gondoskodó vagy Gondviselő, 

-           a másik pedig a Kontra-„Gondoskodó”, 

akkor értelemszerűen létezik közöttük egy megállapodás, hogy a 
kreatív, szorgalmas, kezdeményező, termékeny és törekvő ember-
típusok esetében csak minden második időág törhető meg, 
lehetetleníthető el ama kényes logikai elágazásban, amikor a szerencse 
kulcs-szerepet játszik. A szerencse, azaz a Gondoskodás megléte, vagy 
annak hiánya. Ezt a kettő, szögesen ellentétes bánásmódot 
váltogatja, „sakkozza” egymás közt a „Két Teremtő”. 

Mivel ez idáig mást sem tapasztalhattunk, mint hogy a haladás igazi 
kulcs-embereinek nem minden második, hanem bizony kivétel nélkül az 
összes időága leroncsolódik, így a minden második időág isteni 
védelmének kötelező erejű elve okán kell lennie egy fordulópontnak: 

-           amely után viszont ugyanúgy nem minden második, 

-           hanem végre az összes ilyen (-személyhez és termékhez 
vagy eljáráshoz kötődő-) időág védelemben részesül. Tudniillik 
nyilvánvalóan így áll helyre az egyensúly. A feltételes átok-áldás mágia 
ennek a garanciának a meglétét és jelenlétét képviseli: A gazdasági 
privilégiumokkal való visszaélésből végrehajtott „beelőzések” korszaka 
tehát vagy ’kollektív önkéntességgel’, vagy ’szelektivitásos dörgedelmi 
alapokon’, de mindenképpen véget ért. 

A meghekkelt Találmányi Becsületkassza hűlt helyét tehát egy sokkal 
hatékonyabb valami pótolja most ki: Az ős-átok, amely eme fordulópont 
után többé nem a kreativitás megtestesítőit és a haladás forrásait 
támadja, hanem immár végre a kreativitás cselvetőit és gáncsolóit 
regulázza meg. Így mindenki egyforma adagban kap/-ott-/ belőle. 
Nyugodtan tessék csak kipróbálni élesben is ezt a fordulópontot, és az 
utána érkező a mechanizmust. A Találmányi Becsületkasszában lévő 
Szellemet tehát senki nem nyomta vissza a palackba, hanem az bizony 
rendesen elszabadult. Csak az igazságos és konkretizált, bátran 
kimondott feltételes átkokra vár ez a Szellem, és azonnal lecsap az 
ilyen átkok célpontjaira. 

A „feltámasztó módszertan” szerint étellel, nemi polaritásos testiséggel 
és merülő fürdővel készenlétben álló, csoportos szellem-
sűrítő „vállalkozásokat” nevezhetjük boszorkány-szombatnak, vagy az 
én kedvenc megnevezésemmel „Shamhain-őrségnek” is, a kelta 
Mindenszentek Ünnepe és Halottak Napja okán. Az ilyen csoportok 
egyszerű tagjai tehát áldottak, de a fő-szervezőiknek észnél kell 
lenniük a most FELTERJESZTETT szempontok értelmében. 

A FORDULÓPONT előtti ilyen cselekkel beelőzéses ügyekért én 
felvállalom a szigorúan utólagos szakmai felelősséget, és a Találmányi 
Becsületkassza meghekkelése előtti idők ilyen csendes botrányaira 
vonatkozóan nem folytatok átkot; - sőt, ezt másnak sem igazán 
ajánlom. Nem véletlenül neveztem fentebb ezt az egész jelenséget ős-
átoknak, amelyet mostantól az Idő-Dimenzióban Megosztott Ős-
Átoknak javaslok nevezni annak teljes nevén; - nevezetesen amelyből 
mindnyájan mindenki egyforma adagban kap/-t-/unk. Ez az a 
gondolatmenet, amely noha a disznóságok berekesztéséről szól, mégis 
az ilyesmikben érintett emberek hajlamosak azt éppen ellenkezőleg 
azok prolongálásaként, sőt, véglegesítéseként felfogni, illetve 
visszaerőltetni ezt a felfogást a gyakorlatra is. Az ilyen embereknek 
csak azt tudom mondani, hogy nem azokért a disznóságokért fognak 
keservesen rápipálni, amelyeket a „törvényes” kegyelmi időszak alatt 
követtek el, hanem majd a rákövetkező kevés baromságokért fognak 
alaposan megfizetni. Ha nem értik a különbséget, /-hogy ők éppen a 
váltás időszakára választtattak ki-/ akkor úgy kell nekik: betegen, 
esetleg halottan is a csúfolódás jogos alanyaként vonulnak be a 
tudatosodás rögös történelmébe. 

A hekkelés környéki idők felfutó bevezető átkai az én privilégiumom 
voltak, és sikeresen kezeltem azok bumeráng-effektusait. Pont ez 
utóbbiak miatt jelentettek kényes kihívást, de az 1-es H-Kulcs és a 
Szuperkarma együtt nagyon jó pajzsnak bizonyult. Viszont mostantól 
fogva bárki érintett személyt az ilyen gátlástalan rabló igyekezetek 
további sanda fejezeteinek és gátlástalan szereplőinek feltételes 
átkozására biztatok: Továbbá az ilyen esetek bumeráng-kvótáját 
magamra vállalom, még akkor is, ha más kényszerül rá e praktikák éles 
alkalmazására, de közben az én kvótámra hivatkozva kíván operálni 
valük, rajtuk általuk….: ha velem logikai és morális egyakaratúságban 
van, akkor tegye. Én előre-menőleg mondtam ki az adekvát feltételes 
átkokat, ennek nyomán némi idő eltelte után mások akár visszamenőleg 
is alkalmazhatják a jövőben, de csak kb. mostanáig visszamenőleges 
hatállyal. /-2004 márc. 21.-/ Az ezen dátum előtti esetek együtt 
kezelendők a Feltámadással. Az pedig egy nagyon komplex valami, ami 
teljes leltárt igényel, amely megköveteli, hogy az összes ilyesmivel 
foglalkozó csoport tudjon egymásról; - és éppen ezáltal az átfogó 
egyakaratúság által, annak szerves részeként legyen áldott. Avagy aki 
az ilyen igyekezetek körül még mindig gondozza vagy megtűri a 
tisztességtelenség szikráit, az sajnos némi semleges hatású türelmi idő 
után rövidesen átkozottá válhat. Meg sem kell átkozni az ilyet, mert 
önmagát átkozná meg. Bizonyára nincs is ilyen……… Gondoljunk bele, 
hogy a szellemi síkon tapasztalható zsörtölődések materializálódnának 
vissza hozzánk a Feltámadás Intézményében. Ez ellen csak Átfogó Földi 
Paradicsomi Egyakaratúsággal lehet védekezni, ugyanis minden 
egyéb „védekezés” újratermeli a háborút, sőt, mágiaháborúvá növeli 
azt. 

Ebben a cikkben különösen fontos volt a 16-os és 17-es Hermész-
Kulcsok jelentősége, nevezetesen, hogy nem azon tépelődünk, hogy a 
múltban kinek mit kellett volna másképp tennie, hanem csak a jövőre 
vonatkozóan határozzuk el, hogy merőben másképp fogunk cselekedni, 
mint eddig tettük. Ezen váltáshoz értelemszerűen tartozik egy 
fordulópont. Hogy az mikor van, és miért akkor van itt ez a fordulópont, 
azt a többi H-Kulcs dönti el. Én tehát biztatom a Shamhain-őrség 
intézményét, 

-           de csak ha annak tagjai, főleg az ilyenek szervezői a Föl
di 
Paradicsomi Egyakaratúság teljes létszámú elvét vallják, 

-           vagy csak abban az esetben, ha az én speciális és 
adekvát átok-áldás módszertanomnál jobbat képesek fel- és bevezetni, 

-           illetve annak híján a továbbiakban immár végre nem 
lesznek restek megkérni engem, hogy osszam meg velük annak 
szövegét, módszertanát és szempontjait. 

Ezek híján az ilyen Shamhain-őrség csoportok tagjai nem, de a 
szervezői rövidesen beleszaladhatnának egy kacifántos átok-helyzetbe, 
amely maradjon meg csak egyszerű összehasonlító státuszú elvi 
adatnak. Az ilyen csoportok egyszerű tagjai mindenképpen áldások 
várományosai, még akkor is, ha pl. szakmai féltékenységi okokból én 
rest volnék azokat kimondani. Az ilyen csoportok sikerének egyedül a 
Teremtőtől jövő engedély képezheti a kulcsát, és nem az 
egymást „beelőző” rivalizáló igyekezet, amelyből Lucóka bármikor 
könnyűszerrel csinál háborút. 

Azt pedig nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kinyilatkoztatások 
intézménye helyett a logikai egyenleteknek a közvélemény elé való 
felterjesztési korszaka jön; - legalábbis én azt várom és gondozom. 
A „kinyilatkoztatás” pedig 

-           nem közvéleményi felterjesztés, 

-           hanem egy ellentmondást nem tűrő, 

-           vagy csak súlyos következmények árán tűrő 
mechanizmus, 

amellyel már a történelem előtt is meg lehetett volna valósítani egy 
bárgyú, összehasonlítási alapok nélkül való „Paradicsomot” a Földön, és 
nem kellett volna azzal mostanáig várni. Éppen ezért a kinyilatkoztatási 
korszak felkonferálásával csak fenntartásokkal együtt áll módomban 
egyetérteni. Tehát mi másra kellett volna várnunk, mint 

-           a logikai egyenletek belátására, 

-           az irántuk való emelt szintű emberi befogadó készség 
beérésére, 

-           amelyek végre a tudatosság valóban emberi szintjeit 
forrják ki az állat-világ fölött. Remélhetőleg mihamarabb……… 

 

Ha valaki azt mondaná, hogy ennek az írásnak a megszületését 
a „paranoia” vezérelte, nos

-           egyrészt nem méltatlankodtam benne, legalábbis a 
Shamhain-őrség csoportok egyszerű tagjaira vonatkozóan nem. 

-           Másrészt a tisztességtelenségnek, sőt az aljasságnak az 
itt közölt példákban vélelmezett formáinál is sokkal durvább fokozatai 
futnak napjainkban, akkor a turpisságoknak miért pont ezt az alsóbb 
lépcsőfokát hagyták volna üresen árválkodni? Ez a logikai klisé 
mellesleg egyúttal a paranoia általános absztrakt immun-esszenciája 
is. 

Különben is, ma olyan korban élünk, hogy paranoiásnak és nem-
paranoiásnak lenni egyformán szar. A korszaknak kell távoznia, és 
benne a paranoia maradhat, mert akkorra már úgyis csak a múltra 
vonatkozik majd. A múltra, amelyben nem véletlenül született meg, 
amely „paranoiát” nem az egyénen, hanem magukon az átfogó 
keretszempontokon lehetett csak gyógyítani. Lehetett, és kellett is…….. 

 
A legjobbakat! 

TOMI az egyipTOMI, PhD

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS